Vervolg Over Het Laatste Oordeel#28

この節の研究

        
/ 90に移動  
  

28. Men zag de Heer in een schitterende witte wolk met de engelen en hoorde daaruit een geluid als van bazuinen; dit was een teken dat de voorspelling gaf van de bescherming van de engelen van de hemel door de Heer en van de verzameling van de goeden uit alle streken; want de Heer brengt aan niemand verderf, maar beschermt alleen de Zijnen en trekt hen terug uit de gemeenschap met de bozen; na hun terugtrekking, komen de bozen in hun lusten en storten zich daaruit in boosheden van allerlei aard.

Men zag daarop allen die zouden vergaan, in hun geheel als een grote draak, met een staart in bochten uitgestrekt en naar de hemel gericht en in de hoogte zich op verschillende wijzen buigend, alsof hij de hemel wilde verwoesten en naar omlaag trekken, maar die poging was ijdel; want de staart werd neergeworpen en de draak, die toen ook scheen opgeheven, viel omlaag.

Mij werd het gegeven deze voorstelling te aanschouwen, opdat ik zou weten en bekendmaken wie er door de draak in de Openbaring worden verstaan; namelijk dat door de draak worden verstaan allen die het Woord lezen, predikingen aanhoren, aan de heilige dingen van de Kerk deelnemen, maar geen acht slaan op de boze begeerten, waarmee zij vervuld zijn en innerlijk denken aan: diefstal en bedrog, overspel en ontucht, haat en wraak aan leugen en laster en dus in hun geest als duivels leven en naar het lichaam als engelen.

Dezen waren het, die de wezenlijke draak vormden, maar zij, die de staart vormden, waren degenen, die in de wereld in een geloof afgescheiden van de naastenliefde hadden geleefd en aan de eerstgenoemden gelijk waren wat hun overdenkingen en voornemens betreft.

  
/ 90に移動  
  
   この節の研究
スウェーデンボルグの作品から

   関連する節:

Last Judgment (Posthumous) 161, 168

Spiritual Experiences 5742, 5748


   スウェーデンボルグの検索ツール


翻訳: