Ukholo Lwangempela kanye Nemibono Enhle Engabalulekile


これは以下の翻訳です:Real Faith and Irrelevant Pretty Notions による Jared Buss

機械翻訳された isiZulu

解説:

Izwe libonakala lithi inkolo ayiselaphanga lutho, ngakho kuyisisindo esifile isizwe sesintu esingasilahla. Kodwa lokhu kungemuva.

作成日: 2023

クレジット: New Christian Bible Study machine translation team.

著作権: New Christian Bible Study Corp.

All rights reserved.

ライセンス: Copyright by New Christian Bible Study Corp. - 用語を見て下さい。

概要: This is a machine translation of the original content. The translation text was generated using either Google's or DeepL's translation services, depending on the language it's in.


推奨される引用文:

Ukholo Lwangempela kanye Nemibono Enhle Engabalulekile. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


バック