Tunay na Pananampalataya at Walang Kaugnayang Magagandang Paniniwala


これは以下の翻訳です:Real Faith and Irrelevant Pretty Notions による Jared Buss

機械翻訳された Tagalog

解説:

Ang mundo ay tila sinasabi na ang relihiyon ay hindi nakapagpagaling sa atin ng anuman, kaya ito ay isang patay na timbang na maaaring ibigay ng sangkatauhan. Ngunit ito ay paatras.

作成日: 2023

クレジット: New Christian Bible Study machine translation team.

著作権: New Christian Bible Study Corp.

All rights reserved.

ライセンス: Copyright by New Christian Bible Study Corp. - 用語を見て下さい。

概要: This is a machine translation of the original content. The translation text was generated using either Google's or DeepL's translation services, depending on the language it's in.


推奨される引用文:

Tunay na Pananampalataya at Walang Kaugnayang Magagandang Paniniwala. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


バック