യഥാർത്ഥ വിശ്വാസവും അപ്രസക്തമായ മനോഹരമായ ധാരണകളും


これは以下の翻訳です:Real Faith and Irrelevant Pretty Notions による Jared Buss

機械翻訳された മലയാളം

解説:

മതം നമ്മെ ഒന്നും സുഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് ലോകം പറയുന്നതായി തോന്നുന്നു, അതിനാൽ ഇത് മനുഷ്യരാശിക്ക് ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഭാരമാണ്. എന്നാൽ ഇത് പിന്നോട്ടാണ്.

作成日: 2023

クレジット: New Christian Bible Study machine translation team.

著作権: New Christian Bible Study Corp.

All rights reserved.

ライセンス: Copyright by New Christian Bible Study Corp. - 用語を見て下さい。

概要: This is a machine translation of the original content. The translation text was generated using either Google's or DeepL's translation services, depending on the language it's in.


推奨される引用文:

യഥാർത്ഥ വിശ്വാസവും അപ്രസക്തമായ മനോഹരമായ ധാരണകളും. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


バック