Hemel en Hel#1

作者: エマニュエル・スウェデンボルグ

この節の研究

/ 603に移動  
  

1. DEEL 1: OVER DE HEMEL

Waarde Heer tot de discipelen spreekt over de voleinding van de eeuw, wat het einde van de kerk is, zegt Hij aan het einde van de voorspellingen over de opeenvolgende staten van de kerk met betrekking tot liefde en geloof: Terstond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de machten van de hemelen zullen wankelen. En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammen van de aarde zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid. En Hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal en zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiterste van de hemelen tot het andere (Mattheüs 24:29-31). Hij die deze woorden letterlijk opnemen, kunnen niet anders dan geloven dat al die dingen, zoals beschreven, letterlijk in een laatste tijd, wat het Laatste Oordeel wordt genoemd, zullen gebeuren. Dus niet alleen dat de zon en de maan zullen worden verduisterd, en de sterren van de hemel zullen vallen, en het teken van de Heer in de hemel zal verschijnen, en zij Hem in de wolken zullen zien, samen met engelen met bazuinen, maar ook, volgens voorspellingen elders, dat de gehele zichtbare wereld zal vergaan, waarna een nieuwe hemel met een nieuwe aarde zal ontstaan. Tegenwoordig zijn de meeste mensen binnen de kerk deze mening toegedaan. Maar zij die aldus geloven, kennen de verborgenheden niet die in ieder detail van het Woord schuilgaan. Want in iedere bijzonderheid van het Woord bestaat een innerlijke betekenis, die niet over natuurlijke en wereldlijke dingen gaat, zoals de letterlijke betekenis, maar over geestelijke en hemelse dingen. Dit geldt niet alleen ten aanzien van de betekenis van een aantal woorden maar ook van ieder woord afzonderlijk. Want het Woord is in louter overeenstemmingen geschreven met het doel dat in ieder detail een innerlijke betekenis bestaat. De aard van die betekenis kan bevestigd worden met alles wat over die betekenis in de reeks Hemelse Verborgenheden is gezegd en getoond. Een samenvatting hiervan kan men ook vinden in de verklaring over Het Witte Paard in Openbaringen. Dit is de betekenis waarin we de dingen moeten zien die de Heer in de eerder aangehaalde tekst over Zijn Komst in de wolken van de hemel heeft gesproken. Met de zon die verduisterd zal worden, wordt de Heer bedoeld ten aanzien van liefde; met de maan de Heer ten aanzien van geloof; met de sterren de kennis van het goede en het ware, of van liefde en geloof; met het teken van de Zoon des mensen in de hemel, het zichtbaar worden van het Goddelijk Ware; met de stammen van de aarde die zullen weeklagen, alle dingen van het ware en het goede, of van geloof en liefde; met de Komst van de Heer in de wolken des hemels met macht en heerlijkheid, Zijn aanwezigheid in het Woord en Zijn openbaring; de wolken betekenen de letter van het Woord, en de heerlijkheid betekent de innerlijke betekenis van het Woord; met de engelen met een bazuin en een grote stem, wordt de hemel aangeduid waar het Goddelijk Ware vandaan komt. Uit dit alles kunnen we vaststellen wat met die woorden van de Heer wordt bedoeld, dat aan het eind van de kerk, wanneer er geen liefde en zodoende geen geloof meer is, de Heer de innerlijke betekenis van het Woord zal openbaren en verborgenheden (arcana) van de hemel onthullen. De verborgenheden die nu in de volgende bladzijden worden onthuld, gaan over de hemel en de hel, en tegelijk over het leven van de mens na de dood. De tegenwoordige kerkganger weet nauwelijks iets over de hemel en hel, evenmin over zijn leven na de dood, hoewel dit allemaal in het Woord beschreven wordt. Zelfs velen die binnen de kerk geboren zijn, ontkennen deze dingen en zeggen in hun hart: wie is er ooit teruggekomen en heeft het ons verteld? Om nu tegen te gaan dat zo'n negatieve instelling, die vooral voorkomt bij hen die veel wereldlijke wijsheid bezitten, ook de eenvoudigen van hart en de eenvoudigen van geloof zal besmetten en bederven, is het mij toegestaan engelen te ontmoeten en met hen te spreken als van mens tot mens, en te zien hoe de dingen in de hemel en later in de hel er uitzien, en dit gebeurt nu al dertien jaar. Dus nu is het mij toegestaan de hemel en hel te beschrijven aan de hand van wat ik gezien en gehoord heb in de hoop dat op deze manier de onwetendheid vermindert en ongeloof wordt weggenomen. De reden waarom nu een dergelijke rechtstreekse onthulling plaatsvindt is omdat dit is wat bedoeld wordt met De Komst van de Heer.

/ 603に移動  
  

Thanks to the Swedenborg Boekhuis NL and Guus Janssens for their permission to use this translation.