Echtelijke Liefde#357

作者: エマニュエル・スウェデンボルグ

この節の研究

  
/ 535に移動  
  

357. Er wordt gehandeld over jaloersheid, omdat die ook behoort tot de echtelijke liefde; maar er is een gerechte en een ongerechte jaloersheid; de gerechte jaloezie is bij echtelieden die elkaar wederzijds liefhebben.

Bij hen is het een gerechte en voorzichtige na-ijver, opdat hun echtelijke liefde niet wordt geschonden en vandaar een gerechte smart indien zij wordt geschonden.

Maar de ongerechte jaloezie is er bij hen die van nature argwanend zijn en die vanwege een kleverig en galachtig bloed een aandoening van het gemoed hebben.

Bovendien wordt elke jaloezie door sommigen als een gebrek aangemerkt, vooral door losbandige mensen, die ook op gerechte jaloersheid kritiek hebben.

Het woord ‘zelotypia’ [ijverzucht] afgeleid van ‘zeli typos’, en er is een type of beeld van gerechte ijver en van ongerechte ijver.

Maar die onderscheiden zullen hierna worden ontwikkeld in de volgende reeks:

I. Dat de ijver in zich beschouwd is zoals een vlammend vuur van liefde.

II. Dat het branden of de vlam van die liefde, dus de ijver, een geestelijk branden of een vlam is, welke opkomt vanwege het bestoken en de aantasting van de liefde.

III. Dat de mens een zodanige ijver heeft als zijn liefde is, dus een andere bij degene die een goede liefde heeft en een andere bij degene die een boze liefde heeft.

IV. Dat de ijver van de goede liefde en de ijver van de boze liefde in de uiterlijke dingen eender aan elkaar zijn, maar in de innerlijke van een volslagen andere soort.

V. Dat de ijver van de goede liefde in zijn innerlijke dingen liefde en vriendschap bergt, maar dat de ijver van de boze liefde in zijn innerlijke dingen haat en wraak bergt.

VI. Dat de ijver van de echtelijke liefde de ijverzucht wordt genoemd.

VII. Dat de ijverzucht is zoals een vlammend vuur tegen hen die de liefde met de partner bestoken en dat zij is zoals een huiverende vrees voor het verlies van die liefde.

VIII. Dat geestelijke ijverzucht bestaat bij de monogame mens en natuurlijke jaloezie bij de polygame mens.

IX. Dat de ijverzucht bij die echtelieden die elkaar teder liefhebben, een gerechte smart is, uit de gezonde rede, opdat de echtelijke liefde niet wordt verdeeld en zo zal vergaan.

X. Dat de ijverzucht bij echtelieden die elkaar niet liefhebben, is om verscheidene oorzaken met sommige vanuit een verscheidenheid van gebreken van het gemoed.

XI. Dat bij sommigen niet enige ijverzucht is, ook vanuit verschillende oorzaken.

XII. Dat er ook ijverzucht is voor de bijvrouwen, maar niet zodanig als zij is voor de vrouwen-echtgenoten.

XIII. Dat er ook jaloersheid is bij de dieren en bij de vogels.

XIV. Dat de ijverzucht bij mannen en mannen-echtgenoten anders is dan bij vrouwen en vrouwen-echtgenoten.

Nu volgt de ontvouwing van deze dingen.

  
/ 535に移動  
  

Nederlandse vertaling door Henk Weevers. Digitale publicatie Swedenborg Boekhuis, 2017, op www.swedenborg.nl