სიკვდილი არ არის ისეთი, როგორიც ჩანს


これは以下の翻訳です:Death is not what it seems to be による Jared Buss

機械翻訳された ქართული ენა

解説:

სიტყვის შინაგანი მნიშვნელობა სავსეა სიკვდილის შესახებ სწავლებებით, რომლებიც ემსგავსება წინააღმდეგობებს ან პარადოქსებს.

作成日: 2023

クレジット: New Christian Bible Study machine translation team.

著作権: New Christian Bible Study Corp.

All rights reserved.

ライセンス: Copyright by New Christian Bible Study Corp. - 用語を見て下さい。

概要: This is a machine translation of the original content. The translation text was generated using either Google's or DeepL's translation services, depending on the language it's in.


推奨される引用文:

სიკვდილი არ არის ისეთი, როგორიც ჩანს. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


バック