Số 36:10

勉強

            |

10 Các con gái Xê-lô-phát làm như Ðức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se.