Jevanðelje po Mateju 28

勉強

  

1 A po večeru subotnom na osvitak prvog dana nedelje dođe Marija Magdalina i druga Marija da ogledaju grob.

2 I gle, zemlja se zatrese vrlo; jer anđeo Gospodnji siđe s neba, i pristupivši odvali kamen od vrata grobnih i seđaše na njemu.

3 A lice njegovo beše kao munja, i odelo njegovo kao sneg.

4 I od straha njegovog uzdrhtaše se stražari, i postadoše kao mrtvi.

5 A anđeo odgovarajući reče ženama: Ne bojte se vi; jer znam da Isusa raspetog tražite.

6 Nije ovde: jer ustade kao što je kazao. Hodite da vidite mesto gde je ležao Gospod.

7 Pa idite brže te kažite učenicima Njegovim da je ustao iz mrtvih. I gle, On će pred vama otići u Galileju; tamo ćete Ga videti. Eto ja vam kazah.

8 I izišavši brzo iz groba sa strahom i radosti velikom, potekoše da jave učenicima Njegovim.

9 A kad iđahu da jave učenicima Njegovim, i gle, srete ih Isus govoreći: Zdravo! A one pristupivši uhvatiše se za noge Njegove i pokloniše Mu se.

10 Tada reče im Isus: Ne bojte se; idite te javite braći mojoj neka idu u Galileju; i tamo će me videti.

11 A kad iđahu, gle, neki od stražara dođoše u grad i javiše glavarima svešteničkim sve što se dogodilo.

12 I oni sastavši se sa starešinama učiniše veće, i dadoše vojnicima dovoljno novaca

13 Govoreći: Kažite: Učenici njegovi dođoše noću i ukradoše ga kad smo mi spavali.

14 I ako to čuje sudija, mi ćemo njega umiriti, i učiniti da vama ništa ne bude.

15 A oni uzevši novce učiniše kao što su naučeni bili. I razglasi se ova reč po Jevrejima i do danas.

16 A jedanaest učenika otidoše u Galileju u goru kuda im je kazao Isus.

17 I kad Ga videše, pokloniše Mu se; a jedni posumnjaše.

18 I pristupivši Isus reče im govoreći: Dade mi se svaka vlast na nebu i na zemlji.

19 Idite dakle i naučite sve narode krsteći ih va ime Oca i Sina i Svetog Duha,

20 Učeći ih da sve drže što sam vam zapovedao; i evo ja sam s vama u sve dane do svršetka veka. Amin.

Scroll to see more.