၄ ဓမ္မရာဇဝင် 13:9

勉強

       

9 ယောခတ်သည် ဘိုးဘေးတို့နှင့်အိပ်ပျော်၍၊ ရှမာရိမြို့၌ သင်္ဂြိုဟ်ခြင်းကို ခံလေ၏။ သားတော် ယဟောရှသည် ခမည်းတော်အရာ၌ နန်းထိုင်၏


この節の解説  

作者: Henry MacLagan

Verse 9. And he is associated with his like in the eternal world and state, being raised to life in an external corresponding to his internal; while a new state of the church (on earth) succeeds.