Zakaria 8:22

勉強

       

22 ABEIPA tlua awpa nata ABEIPA khokheina cha a haw awpa ta zawpizy hluhpi nata phopi thatlôpazy Zerusale lâ amâ vy aw tah ta.