Eyov 13:26

勉強

     

26 כי־תכתב עלי מררות ותורישני עונות נעורי׃