യഥാർത്ഥ വിശ്വാസവും അപ്രസക്തമായ മനോഹരമായ ധാരണകളും


Questa è una traduzione di: 1000_ da Jared Buss

tradotto automaticamente in മലയാളം

Descrizione:

മതം നമ്മെ ഒന്നും സുഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് ലോകം പറയുന്നതായി തോന്നുന്നു, അതിനാൽ ഇത് മനുഷ്യരാശിക്ക് ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഭാരമാണ്. എന്നാൽ ഇത് പിന്നോട്ടാണ്.

Data di creazione: 2023

Credito: New Christian Bible Study machine translation team.

Copyright: New Christian Bible Study Corp.

All rights reserved.

Licenza: Copyright by New Christian Bible Study Corp. - vedi termini

A proposito di: This is a machine translation of the original content. The translation text was generated using either Google's or DeepL's translation services, depending on the language it's in.


Citazione suggerita:

യഥാർത്ഥ വിശ്വാസവും അപ്രസക്തമായ മനോഹരമായ ധാരണകളും. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


Indietro