Cuộc di cư 31:12

Study

            

12 Ðức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng: