เฉลยธรรมบัญญัติ 20:20

Study

              

20 เฉพาะต้นไม้ที่ท่านทราบว่าไม่ใช้เป็นอาหาร ท่านจะทำลายและโค่นลงก็ได้ เพื่อจะใช้สร้างเครื่องล้อมเมืองซึ่งสู้รบกับท่าน จนกว่าเมืองนั้นจะแตก"


Commento a questo verso  

Da Alexander Payne

Verse 20. Only those perceptions or knowledges which you know are not perceptions or knowledges that can nourish the regenerate life, you shall destroy and pluck them out of the mind; and thus you shall raise a defence against the false doctrines that oppose the regenerate life until they be subdued. [Note.—From this passage we learn that even real truths inseminated into the soul in a state of compulsion or without being rationally understood do not assist regeneration.]    Studia il significato interno

Many thanks to Philip Pope for the permission to use his 2003 translation of the English King James Version Bible into Thai. Here's a link to the mission's website: www.thaipope.org


Traduci: