တရားသူကြီးမှတ်စာ 17

Study

       

1 မိက္ခာအမည်ရှိသော ဧဖရိမ်တောင်သား တယောက်ရှိ၏။

2 သူသည် အမိအား၊ အိုအမေ၊ ပျောက်သောငွေ၊ အကျွန်ုပ်ရှေ့မှာ ကျိန်ဆဲသော စကားကို ပြောသော ငွေဆယ်တပိဿာသည် အကျွန်ုပ်၌ ရှိပါ၏။ အကျွန်ုပ်ယူမိပြီဟု ဆိုသော်၊ အမိက၊ ငါ့သား၊ ထာဝရ ဘုရားကောင်းကြီး ပေးတော်မူပါစေသောဟု ဆို၏။-

3 ထိုငွေဆယ်တပိဿာကို အမိအား ပြန်ပေးသောအခါ၊ အမိက၊ ငါ့သားသည် ထုသောရုပ်တုနှင့် သွန်းသော ရုပ်တုကိုလုပ်စရာဘို့ ဤငွေရှိသမျှကို ထာဝရဘုရားအား ငါပူဇော်နှင့်ပြီ။

4 သို့ဖြစ်၍ ငါ့သားအား ယခု ငါပြန်ပေးမည်ဟု ဆိုသော်လည်း၊ သားသည် ထိုငွေကို အမိအား ပြန်ပေး၏။ အမိသည်လည်း နှစ်ပိဿာကိုယူ၍ ပန်းတိမ်သမား၌ အပ်သဖြင့်၊ သူသည် ထုသောရုပ်တုနှင့် သွန်းသော ရုပ်တုကိုလုပ်၍ ရုပ်တုတို့သည် မိက္ခာအိမ်၌ ရှိ၏။

5 ထိုလူမိက္ခာသည် ဘုရားကျောင်းရှိ၍၊ သင်တိုင်းတော်နှင့် တေရပ်ရုပ်တုကို လုပ်ပြီးမှ၊ မိမိ သားတယောက်ကို မိမိယဇ်ပုရောဟိတ်အရာ၌ ခန့်ထားလေ၏။

6 ထိုကာလ၌ ဣသရေလရှင် ဘုရင်မရှိ။ လူတိုင်း မိမိစိတ် အလိုရှိသည်အတိုင်း ပြုသတည်း။

7 ယုဒအမျိုးနှင့် စပ်ဆိုင်သော ဗက်လင် ယုဒမြို့သား လေဝိအမျိုး လုလင်တယောက်သည်၊ ဗက်လင် မြို့မှာ တည်းခို၍ နေပြီးလျှင်၊-

8 တဖန် ထွက်သွား၍ တည်းခိုစရာအရပ်ကို ရှာလျက် ခရီးသွားသဖြင့်၊ ဧဖရိမ်တောင်၊ မိက္ခာအိမ်သို့ ရောက်လေ၏။

9 မိက္ခာကလည်း၊ သင်သည် အဘယ်က လာသနည်းဟု မေးသော်၊ လုလင်က၊ ငါသည် ယုဒခရိုင် ဗက်လင်မြို့သား လေဝိလူဖြစ်၏။ တည်းခိုစရာအရပ်ကို ရှာ၏ဟု ပြန်ပြောသော်၊-

10 မိက္ခာက၊ အကျွန်ုပ်နှင့်အတူ နေပါ။ အကျွန်ုပ်၏အဘ၊ အကျွန်ုပ်၏ ယဇ်ပုရောဟိတ်လုပ်ပါ။ အကျွန်ုပ်သည် တနှစ်တနှစ်လျှင် ငွေအကျပ်တဆယ်နှင့် အဝတ်စုံကို၎င်း၊ စားစရာကို၎င်း ပေးပါမည် ဟု ပင့်ဘိတ်သောအခါ၊ လေဝိဘူသည် ဝင်၍၊-

11 ထိုသူနှင့်အတူနေခြင်းငှါ အလိုရှိသဖြင့် သားကဲ့သို့ ဖြစ်လေ၏။

12 မိက္ခာသည်လည်း၊ ထိုလေဝိလုလင်ကို မိမိယဇ်ပုရောဟိတ်အရာ၌ ခန့်ထားသည်အတိုင်း၊ လုလင်သည် ယဇ်ပုရောဟိတ် လုပ်၍ မိက္ခာအိမ်၌ နေ၏။

13 မိက္ခာကလည်း၊ ယခုမှာ လေဝိလူသည် ငါ၏ယဇ်ပုရောဟိတ် ဖြစ်သောကြောင့်၊ ထာဝရဘုရားသည် ငါ၌ ကျေးဇူးပြုတော်မူမည်ကို ငါသိသည်ဟု ဆို၏။


Exploring the Meaning of တရားသူကြီးမှတ်စာ 17      

Da Rev. Julian Duckworth

The Story of Micah’s Idols

In this chapter, the story moves from the various judges of Israel to an anecdote that illustrates the overall worsening spiritual situation in the land. The people turn from the Lord and do more and more wrong among themselves. The last verse of the book of Judges is very telling, “In those days there was no king in Israel; everyone did what was right in their own eyes.” The same words come in the present chapter, in Judges 17:6.

In this story, a man named Micah (not to be confused with the prophet Micah) took a lot of silver money from his mother. He confesses that he did this, and returns the money to her. She says, “May you be blessed by the Lord, my son!” She finds a silversmith to melt down the silver money to make an idol which gets set up in their house. One of Micah’s sons is then appointed as the priest to serve this idol.

The spiritual meaning of this is that an idol of any kind is a falsifying of our own worship and sense of the Lord. An idol is a ‘thing’ in a ‘place’, vested with power, whereas our worship and sense of the Lord is that he is fully everywhere and in everything. (Arcana Caelestia 3479, 3732) The essence of idolatry is that it emphasises external forms with no attention to the place and purpose of internal forms and realities. Our ‘idols’ can be whatever we love or desire or feel is important to us, over and above the Lord.

The story then shifts to a wandering Levite, a priest of Israel, who came from Bethlehem in Judah, and is looking for any place to stay. Israel had appointed six cities for Levites to live in, but this Levite is a wanderer. He eventually meets Micah, who takes him into his house and makes him a paid priest. Micah feels important because of this development.

This part of the story depicts the decline of Israel from its worship of the Lord to a state of allowing anything to be done if it seems right in someone’s eyes. The Levite is a trained priest, trained in the law of Moses, someone who should know the commandments of the Lord and also their prohibitions. This Levite is ‘looking for a place to go to’ which describes his apparent falling away from true priesthood. (See the description in Apocalypse Explained 444, about the Levites, and in Doctrine of Life 39 about priests.)

As well as indicating the extent of the spiritual fall of Israel into idolatry and wrong practices, this chapter representatively describes our own scope for moving away from a genuine worship of the Lord into a worship of ourselves and of the world, and the change that comes within us in doing this. It often changes very gradually and inexorably so that it is imperceptible even to ourselves. This is a danger, and the reason for our self-examination and vigilant care.

The name Micah means, “Who is like Jehovah God?” which is an ironical name for someone who turns away from God to substitute an idol made from silver money, in a completely false worship. In genuine repentance, we may ask, “Who is like Jehovah God?” implying that no one is like God, including ourselves, because we are all involved in wrong feelings, thinking and actions, and we know our need of and dependence on the Lord. (Apocalypse Revealed 531)

It is important to note the mother’s first words, “May you be blessed by the Lord, my son!” saying this for his confession and return of the money. She begins her part in the story with the truest of statements, i.e. that the Lord wants to bless us, even while she may just be glad to have all her money back.

“Silver” in the Word can mean truths, truths of faith and truth of good, but in an opposite sense, when used dishonestly, it means falsities. (Arcana Caelestia 1551)


Traduci: