၄ ဓမ္မရာဇဝင် 2:6

Studio

     

6 ဧလိယကလည်း ဤအရပ်၌ နေရစ်ပါလော့။ ထာဝရဘုရားသည် ငါ့ကိုယော်ဒန်မြစ်သို့ စေလွှတ်တော် မူသည်ဟုဆိုလျှင်၊ ဧလိရှဲက၊ ထာဝရဘုရားအသက်၊ ကိုယ်တော်အသက်ရှင်တော်မူသည်အတိုင်း၊ ကိုယ်တော် နှင့်အကျွန်ုပ်မကွာရပါဟု ပြန်ပြောလျက်၊ ထိုသူ နှစ်ယောက်တို့သည် အတူသွားကြ၏။


Commento a questo verso  

Da Henry MacLagan

Verse 6. Thirdly, the genuine truth of the Word teaches, that they who are in obedience from knowledges ought not to descend into a state of initiation into knowledges only; but that still the tendency of the declining church is to do this, in which case the states of good and truth again proceed together.