Tunay na Pananampalataya at Walang Kaugnayang Magagandang Paniniwala

Po Jared Buss (strojno prevedeno u Tagalog)
     
Jesus raises Jairus's daughter.

Kapag nagkamali ang mga bagay, alinman sa ating personal na buhay o sa mundong nakapaligid sa atin, ang relihiyon ay maaaring magsimulang magmukhang walang katuturan. O baka mas tumpak na sabihin na nagsisimula itong pakiramdam na parang walang kwentang pag-asa. Parang bagahe na wala na tayong dahilan para dalhin. Ang mga relihiyosong turo ay maaaring magsimulang magmukhang walang kabuluhan na mga mithiin, at ang mga gawaing pangrelihiyon ay maaaring pakiramdam na walang saysay. Maaari nating tingnan ang mga kaguluhan sa ating buhay at sabihin, "Hindi napigilan ng aking mga mithiin na mangyari ito." O baka makakita tayo ng trahedya at kaguluhan sa balita at sabihing, “Paano ito mababago ng pagpunta sa simbahan?”

Ngunit ang lahat ng pag-iisip na ito ay pabalik-balik. Ang relihiyon ay hindi isang marangyang bagay. Hindi ito isang bagay na pinalamutian natin ang ating buhay upang patunayan na maganda ang takbo ng buhay. Hindi magandang bagay ang ginagawa natin dahil tayo ay magagandang tao. Kung ang relihiyon ay kung ano ang ibig sabihin nito, kung gayon ito ay nagiging mas may kaugnayan kapag mas maraming bagay ang nahuhulog.

Ang pinakamalinaw na patunay nito ay ang kilalang pahayag ng Panginoon: “Hindi ako naparito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan, sa pagsisisi” (Mateo 9:13; Marcos 2:17). Napakadaling madala ng mga tao sa ideya na ang relihiyon ay para sa matuwid na tao, ngunit sinabi ng Panginoon na "hindi gayon." At mabuti rin—dahil nasaan pa rin ang mga matuwid na tao? Pumunta siya rito para sa mga makasalanan. Siya ay naparito sa lupa para sa mga taong lumikha ng gulo sa kanilang buhay—hindi para batiin sila, kundi para tulungan sila. Para iligtas sila.

Ito ang dahilan kung bakit napakaraming mahirap na mga turo sa Salita. Sinasabi sa atin ng Panginoon kung paano lalabanan ang mga espirituwal na labanan—kung paano iwasan ang mga kasamaan na nahukay natin sa ating sarili. Kung inaasahan natin na ang relihiyon ay isang magandang palamuti para sa mga magagandang tao, ang mga turong ito ay nakakagulo. Medyo parang first aid course ang mga ito. Sino ang gustong gumugol ng oras sa pag-iisip tungkol sa mga pinsala? Kung Sabado lang ng hapon ang buhay sa silyon, hindi na kailangang isipin ang mga ganoong bagay. Ito ay kapag may nangyaring mali na ang halaga ng pagsasanay sa pangunang lunas ay umabot sa bahay. Gayundin, kung naniniwala tayo na walang masyadong mali sa anuman o sinuman, mahirap maunawaan kung bakit napakaraming sasabihin ng Panginoon tungkol sa pagsisisi. Ngunit kung totoo ang kasamaan, lahat ay may katuturan. Ang masasamang bagay na iyon ang sinusubukan Niyang iligtas tayo. Ito ang dahilan kung bakit sinasabi Niya sa atin ng maraming beses na kailangan natin Siya—kailangan natin ang Kanyang kapangyarihan. “Maging ang mga kabataan ay manglulupaypay at mapapagod, at ang mga binata ay lubos na mabubuwal, ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay magbabago ng kanilang lakas” (Isaias 40:30, 31).

Wala sa mga ito ang nangangahulugan na dapat tayong magkaroon ng negatibong pananaw sa buhay. Ang Salita ay hindi naroroon para lamang ituro sa atin na ang mahihirap na panahon ay totoo at kailangan nating maligtas. Ang mensahe ng Salita ay na ang Panginoon ay makapagbibigay sa atin ng kagalakan sa kabila ng mahihirap na bagay—sa kabila ng kasamaan—kung hahayaan natin Siya. Sinabi niya: “Kaya nga ikaw ay may kapighatian ngayon; ngunit muli kitang makikita at ang iyong puso ay magagalak, at ang iyong kagalakan ay walang sinumang aalis sa iyo” (Juan 16:22). Iyan ay hindi lamang ilang high-flying ideal. Ito ay mas malakas kaysa sa paniwala na ang buhay ay dapat na maganda. Kung ang Panginoon ay nagiging “totoo” kapag nagsasalita Siya tungkol sa mabigat at masasakit na mga bagay—tungkol sa kalungkutan at pagkawala—kung gayon, marahil ay nagiging “totoo” din Siya kapag nangako Siya na kaya Niya tayong aliwin.

Karamihan sa mundo ay tila naniniwala na ang relihiyon ay lalong walang kaugnayan. Ang mundo ay tila sinasabi na ang relihiyon ay hindi nakapagpagaling sa atin ng anumang bagay, kaya ito ay isang patay na timbang na maaaring ibigay ng sangkatauhan. Ngunit ito ay paatras. Ang mga turo ng Salita ay may kaugnayan dahil ang mundo ay nangangailangan ng pagpapagaling. Ang pagpapagaling na ito ay hindi lamang isang bagay na maaari nating hanapin para sa ating sarili—ito ay isang bagay na maaari nating ibahagi, kung tayo ay may lakas ng loob. Kapag ginawa ito, hindi kami nagbabahagi ng isang masayang maliit na ideyal. Hindi natin dapat ituro ang relihiyon bilang isang bagay na "kawili-wili." Pinag-uusapan natin ang tungkol sa mga pinakatotoong bagay sa buhay—tungkol sa pakikibaka at kalungkutan, at kagalakan na hihigit sa kanila.