Ukufa akusikho lokho okubonakala kuyikho

Po Jared Buss (strojno prevedeno u isiZulu)
     
After, a photo of a bulb pushing up through the earth, by Brita Conroy

Sizwa ukuthi ukufa kuyini: ukufa ukulahlekelwa. Kuzwakala njengesiphetho... ngaphandle... ukuthi akunjalo, empeleni. UJesu wathini kwelinye lamasela ayebethelwe kanye laye?

"Namuhla uzakuba Nami eParadisi." (Luka 23:43)

Ezimfundisweni zeBandla Elisha, lokhu kuchazwa kabanzi:

“Uma umuntu efa akafi ngempela; umane ubeka eceleni umzimba omkhonze ukuze awusebenzise emhlabeni futhi udlulele empilweni elandelayo emzimbeni omkhonzayo ukuze awusebenzise lapho” (Izimfihlakalo Zezulu 6008).

Simenywa ukuba sikholwe ukuthi ukufa akusona isiphetho nhlobo. Leli qiniso linamandla okushanela izinhliziyo zethu njengomoya ovela ezulwini. Kuyakhuthaza, kodwa futhi kunzima ukuvumelanisa nesipiliyoni sokufa ngokomzimba.

Incazelo yangaphakathi yeZwi igcwele izimfundiso ezimayelana nokufa ezizwakala njengokuphikisana, noma indida. Ngokwesibonelo, sitshelwa ukuthi ngomqondo ongaphakathi, ukungcwatshwa kufanekisela ukuvuka (Izimfihlakalo Zezulu 2916). Kungenzeka kanjani lokho? Ukungcwatshwa nokuvuka kuhamba ngezindlela ezahlukene. Omunye uwukucambalala, omunye uwukuvusa. Kodwa kwenzeka kanyekanye: njengoba umzimba ufa umoya uyakhuphuka. Futhi emiqondweni yezingelosi, ukuphila komoya kuyakhanya kakhulu futhi kuyadlula impilo yomzimba. Ngakho lapho izingelosi zifunda ngokungcwatshwa, azicabangi ngomzimba obekwe emhlabeni. Kunalokho, babona lokho okuphakanyiswayo. Ukufa, ngomqondo ongaphakathi, kuphendukile.

KuGenesise, uNkulunkulu uthi kuJakobe,

“UJosefa uzobeka isandla sakhe emehlweni akho.” (Genesise 46:4)

Esikweni lamaHeberu asendulo kwakuyisiko ukubeka isandla emehlweni abantu lapho befa. Inkulumo kaNkulunkulu kuJakobe iyisisho esisho ukuthi uJosefa, indodana yakhe, uyoba naye lapho efa, futhi uyothwala umthwalo wokumngcwaba. Kanti futhi, umqondo wangaphakathi weZwi uyawuphenyisisa lo mfanekiso. Ukubeka isandla emehlweni kufanekisela ukunikeza ukuphila - nokuthi isenzo sinalo mfanekiso ngoba senziwa lapho abantu befa!

Nansi incazelo yalokhu, futhi evela ku-"Arcana Coelestia":

“Ukubeka isandla emehlweni” kusetshenziselwa ukusho ukuthi izinzwa zangaphandle noma zomzimba zizovalwa futhi izinzwa zangaphakathi zivulwe, ngaleyo ndlela kube nokuphakanyiswa okuyokwenziwa futhi ngaleyo ndlela kudluliselwe ukuphila. Isandla sasibekwa emehlweni abantu lapho befa ngoba “ukufa” kwakusho ukuvuselwa ekuphileni…. (Izimfihlakalo Zezulu 6008)

Uma besingabuka othile ebeka isandla sakhe phezu kwamehlo othandekayo ngesikhathi sokushona kwakhe, leso senzo cishe singasithinta njengokuvala kwamehlo omuntu ofa okungokomfanekiso - isenzo esithambile, esinesizotha. Kodwa njengoba elinye lamehlo livala, elinye liyavuleka. Isandla esivalayo, ngomqondo ojulile noweqiniso, siyisandla esivulayo.

Ukufa akuyona into ebonakala. UNkulunkulu uyazi ukuthi ukufa sikubona ngamehlo enyama, nokuthi ukufunda ukubona ngokujulile kusithatha isikhashana. UNkulunkulu uyazi ukuthi siyabakhumbula abantu abadlulele emhlabeni kamoya phambi kwethu. Uyasiduduza lapho sisosizini. Futhi ngokuhambisana naleyo nduduzo, uyasikhumbuza kaningi eZwini laKhe ukuthi ukuphela kokuphila kulomhlaba kuyisiqalo.