Tunay na Pananampalataya at Walang Kaugnayang Magagandang Paniniwala


यह इसका अनुवाद है: Real Faith and Irrelevant Pretty Notions, by Jared Buss

मशीन अनुवादित Tagalog

विवरण:

Ang mundo ay tila sinasabi na ang relihiyon ay hindi nakapagpagaling sa atin ng anuman, kaya ito ay isang patay na timbang na maaaring ibigay ng sangkatauhan. Ngunit ito ay paatras.

निर्माण की तारीख: 2023

श्रेय: New Christian Bible Study machine translation team.

कॉपीराइट: New Christian Bible Study Corp.

All rights reserved.

लाइसेंस: Copyright by New Christian Bible Study Corp. - शर्तें देखें

के बारे में: This is a machine translation of the original content. The translation text was generated using either Google's or DeepL's translation services, depending on the language it's in.


सुझाया गया उद्धरण:

Tunay na Pananampalataya at Walang Kaugnayang Magagandang Paniniwala. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


पीछे