1 vị vua 2:44

पढाई करना

       

44 Vua lại nói với Si-mê -i rằng: Ngươi biết mọi sự ác ngươi đã làm cho Ða-vít, là cha ta, mà lòng ngươi vẫn còn nhớ lắm. Vậy nên Ðức Giê-hô-va sẽ khiến sự ác của ngươi đổ lại tên đầu ngươi.


इस श्लोक पर टीका  

द्वारा Henry MacLagan

Verse 44. Moreover the natural man, thus unregenerate, is conscious of its own evil love, and that it has averted itself from Divine Truth, on which account it is wholly self-condemned.