Sakaria 8:18

पढाई करना

       

18 Och HERREN Sebaots ord kom till mig; han sade: