၄ ဓမ္မရာဇဝင် 2:8

पढाई करना

       

8 ဧလိယသည် မိမိဝတ်လုံကိုယူ၍ လိပ်ပြီးမှ၊ ရေကိုရိုက်သဖြင့် ရေသည် တဘက်တချက်ကွဲ၍ ၊ ထိုသူ နှစ်ယောက်တို့သည် မြေပေါ်မှာ ရှောက်သွားကြ၏။


इस श्लोक पर टीका  

द्वारा Henry MacLagan

Verse 8. But the same literal sense, in the hands of those who are in good, when its consistency is seen from good, is all-powerful, and disperses falsities before him who is on his way for heaven both as to good and as to truth.