၄ ဓမ္မရာဇဝင် 2:7

पढाई करना

     

7 ပရောဖက်အမျိုးသားငါးကျိပ်တို့သည် အဝေးကကြည့်ရှုခြင်းငှါ သွား၍ရပ်နေကြ၏။ ထိုသူနှစ်ယောက်တို့ သည် ယော်ဒန်မြစ်နားမှာ ရပ်နေကြ၏။


इस श्लोक पर टीका  

द्वारा Henry MacLagan

Verse 7. And, in this state of the church, all those who teach are in a condition of uncertain perception, and expectation, remote from genuine truth internal and external, because only the literal sense of the Word is known and acknowledged.