၄ ဓမ္မရာဇဝင် 2:21

पढाई करना

     

21 ဧလိရှဲသည် စမ်းရေတွင်းသို့သွား၍ ဆားကိုခတ် လျက်၊ ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကား ဤရေကို ငါချိုစေ၏။ နောက်တဖန် သေစေမည်အကြောင်း၊ ကိုယ်ဝန်ပျက်စေမည်အကြောင်းကို မပြုရဟု၊


इस श्लोक पर टीका  

द्वारा Henry MacLagan

Verse 21. And then, from the Word, they receive help; and the desire for good is conjoined with truths in the natural mind, it being of the Lord, that truths are vivified from good; and when this is so, truth and good are no longer-unproductive.