ഇയ്യോബ് 42:13

पढाई करना

     

13 അവന്നു ഏഴു പുത്രന്മാരും മൂന്നു പുത്രിമാരും ഉണ്ടായി.