2 Χρονικά 11:6

पढाई करना

     

6 Και ωκοδομησε την Βηθλεεμ και την Ηταμ και την Θεκουε