2 Χρονικά 10:19

पढाई करना

     

19 Ουτως απεστατησεν ο Ισραηλ απο του οικου του Δαβιδ, εως της ημερας ταυτης.