Psalm 55:10

पढाई करना

     

10 Verslind hen, HEERE! deel hun tong; want ik zie wrevel en twist in de stad.