Žalmy 30:1

पढाई करना

     

1 Žalm písně, při posvěcení domu Davidova.