Commentaire

 

Kufanele siyibone ngeso lengqondo iNkosi? Uma kunjalo, kanjani?

Par Rev. Dan Goodenough (traduit automatiquement en isiZulu)

{{en|Walking on Water}}

UNkulunkulu Oyedwa Obonakalayo

Kungani kufanele sibe nesithombe engqondweni yeNkosi? Kungani kwakubalulekile ukuthi abantu bangaphambi kwenkathi yobuKristu ABAZENZI izithombe zikaJehova? Khona-ke ngokuzalwa kweNkosi, lokho kwabonakala kushintsha - pho manje kungani sidinga isithombe esisengqondweni esingakwazi ukuzihlanganisa naso?

Abantu bangaphambi kobuKristu babenemibono ehlukahlukene, futhi ngokuvamile elula, ngoNkulunkulu njengomuntu, kodwa abantu abaningi ngaleso sikhathi babethambekele kakhulu ekukhonzeni izithombe. Ayekhulekela izithombe, amathole egolide, uDagoni nabanye onkulunkulu abaningi. Lapho uRaheli ephuma endlini kaLabani, wathatha “izithixo zendlu” wahamba naye. (Genesise 31:30-35)

IMithetho Eyishumi iyenqabela “noma yimuphi umfanekiso oqoshiwe nanoma yimuphi umfanekiso” wanoma yini: “ungawukhothameli noma uwenze . . . (Eksodusi 20:4-5)

Lapho uMose ecela ukubona inkazimulo kaNkulunkulu, watshelwa, “Awukwazi ukubona ubuso bami, ngoba abantu ngeke baNgibone baphile.” (Eksodusi 33:20). Kepha uJehova wamfaka uMose emfantwini wedwala, wamsibekela ngesandla sakhe, wamdlula uMose ngenkazimulo yakhe; UMose wabona umhlane waKhe, kodwa hhayi ubuso baKhe. (Eksodusi 33:21-23)

Ezikhathini ezahlukene uMose wayephikisana noNkulunkulu njengokungathi nomuntu, futhi eTestamenteni Elidala u-YHWH wayevame ukukhuluma ngamazwi abantu, esebenzisa ingelosi. Kodwa abantu abazange babone uNkulunkulu esesimweni esingabizwa ngokuthi usesimweni sikaNkulunkulu. Abantu abambalwa babona iNgelosi ye-YHWH, eyayikhulumela uNkulunkulu. Babecabanga ngoNkulunkulu njengomuntu, HHAYI njengamandla angeyena umuntu. Ku 1 Amakhosi 22:13-23 Umprofethi uMikhaya uthi wabona u-YHWH “ehlezi esihlalweni sakhe sobukhosi, nalo lonke ibandla lasezulwini limi ngakwesokunene saKhe nangakwesokhohlo sakhe.” UJehova wabuza lo mbuthano ukuthi angamncenga kanjani u-Ahabi ukuba “akhuphuke, ukuze abulawe [abulawe] eRamoti Gileyadi.” Ngemva kwengxoxo ethile ngokusobala umoya wavunyelwa ukuba udlulisele isigijimi samanga ku-Ahabi. Ngokusobala uMikaya nabanye babebheka u-YHWH njengohlobo oluthile lukaNkulunkulu ongumuntu.

Kodwa ewonke ama-Israyeli angaphambi kobuKristu ayengacabangi kangako ngesimo esibonakalayo sikaNkulunkulu oyedwa. U-YHWH wayebonakala ekude, engabonakali, eguquguquka futhi ethanda ukwenza okuthile. U-YHWH wayenguMdali nomniki-mthetho, futhi wayefuna ukulalelwa, enemivuzo emihle kubalandeli Bakhe nesijeziso kwabaziqhenyayo nabangalaleli. Ukube umfanekiso obonakalayo kaNkulunkulu wawuvunyelwe, hlobo luni lwesithombe noma umfanekiso owawuyoba yilo, noma wawungaba yilo? Mhlawumbe njengencazelo emfushane "YoMdala Wezinsuku" enezinwele ezinjengoboya obuhlanzekile, engutsheni emhlophe ehlezi esihlalweni somlilo ovuthayo. (Daniyeli 7:9) Kunzima ukucabanga isithombe esamukelekayo sikaNkulunkulu kwabangaphambi kobuKristu, ngaphambi kokuba eze emhlabeni esesimweni Sakhe sobuntu.

Lokhu kwashintsha ngokuphelele lapho eza emhlabeni, ezalwa njengeNdodana kaNkulunkulu, futhi kancane kancane wenza umqondo Wakhe wobuntu (nomzimba) waba ngowaKhe. Waletha uthando lobuNkulunkulu (okusuka emphefumulweni Wakhe) kuzo zonke izimfanelo Zakhe zobuntu - ngisho nokuthanda izitha Zakhe. Wadlula ekuzalweni kabusha kukaNkulunkulu kobuntu Bakhe, futhi “wakukhazimulisa” ngenkathi ehlala kule ndiza yemvelo yesikhathi sasemkhathini lapho sihlala khona. Waba nguYHWH enyameni Yakhe emhlabeni, wabonakala kubo bonke. Ukuphila kwakhe kwalotshwa emaVangelini amane, anezimfundiso eziningi, ukuphulukisa, nezimangaliso, nezibonelo eziningi zokuphatha abanye ngothando oluqotho, kuyilapho ephatha okubi ngalokho okwakuyikho. Ukubona uNkulunkulu uqobo kuJesu Kristu emhlabeni, nakho kunikeza isithombe sangempela nomfanekiso kaNkulunkulu esingamethemba, futhi simkhonze. Azikho izithombe noma ukuma ngobude, okungase kubuyisele emuva ekukhonzeni izithombe. Kodwa kubaculi abaningi, izithombe eziningi nemifanekiso kukhombisa esikwaziyo emaVangelini - isithombe esiphilayo sikaNkulunkulu osesimweni semvelo, esibonisa uJesu njengothando loBunkulunkulu esimweni somuntu.

Simenywa ukuba sibone uJesu njengobuso bukaNkulunkulu. UJesu wathi kuFiliphu: “Sengibe nani isikhathi esingaka, kodwa awukangazi, Filiphu? Ongibonile mina umbonile uBaba, usho kanjani ukuthi: ‘Sibonise uYihlo’? uyakholwa ukuthi mina ngikuBaba, loBaba ukiMi na?" (Johane 14:9-10; nezinye iziqephu kuJohane; futhi bheka Izimfihlakalo Zezulu 10579.)

Umlobi wencwadi yamaHebheru ubiza uJesu ngokuthi “ukukhanya kwenkazimulo [kaNkulunkulu] nomfanekiso woqobo lwakhe, ephasa zonke izinto ngezwi lamandla akhe.” (KumaHeberu 1:3)

UPawulu ubiza iNkosi ngokuthi “umfanekiso kaNkulunkulu ongabonakali . . . (Kolose 1:15) "Ngokuba kuhlezi kuye konke ukugcwala kobuNkulunkulu ngokomzimba.”Kolose 2:9)

"Ngoba uNkulunkulu owayala ukukhanya ukuba kukhanye ebumnyameni oye wakhanya ezinhliziyweni zethu ukuze kukhanye ulwazi lwenkazimulo kaNkulunkulu ebusweni bukaJesu Kristu.”2 KwabaseKorinte 4:6)

"Inkulu imfihlakalo yokumesaba uNkulunkulu: UNkulunkulu wabonakaliswa enyameni….”1 Thimothewu 3:16)

Lezi kanye nezinye izinkulumo zikwenza kucace ukuthi uJesu Kristu usikhombisa uNkulunkulu; ukuthi sibona uNkulunkulu kuJesu Kristu.

Kwakungakaze kwenzeke ngaphambili, ukuthi u-YHWH uNkulunkulu abonakale kumuntu wangempela ophilayo emhlabeni, okusenza sikwazi ukuthwebula isithombe, ukubona nokuqonda uNkulunkulu ngokweqiniso, osesimweni somuntu sothando lweqiniso. Ezinye izingozi zokukhonza izithombe zisekhona - isb., ezinye izithombe nemikhuba yezenkolo nemidwendwe phakathi kwamanye amaKristu. Kodwa izimfundiso zeNkosi ngokwazo (eTestamenteni Elidala neLisha, futhi kakhulu eziMfundisweni zaseZulwini) zikwenqabela ukukhonza kwangaphandle okwedlulele okugxile ezithombeni. Abaculi bakhiqize izithombe eziningi ezibukwayo zeNkosi kangangokuthi singaba nomuzwa wothando lukaNkulunkulu lwesintu kubo bonke, ngaphandle kokugxila esithombeni esisodwa nje.

Kodwa kuthiwani ngabangaphambi kobuKristu - ingabe bashiywa izintandane ezingokomoya? Amasonto abo ayengamasonto amelelayo, futhi indlela yawo yokuya ezulwini nokuzalwa kabusha yayihluke ngandlela-thile kuleyo eyavulwa uJesu Kristu. Abazange bakujabulele ukukhanya okungokomoya okwenzeka ngemva kokuba iNkosi ize emhlabeni; babengazazi izithombe zamaVangeli ezibonisa umusa kubo bonke omakhelwane. Kodwa abaningi ngokuqinisekile beza ezulwini futhi bakha imibuso yomoya nowasezulwini. Abantu beBandla Lasendulo Kakhulu babemsulwa futhi belungile, futhi besondelene noNkulunkulu, nakuba bengekho eduze ngangokunokwenzeka manje. FUTHI NJENGOBA ekufikeni Kwakhe, laba bantu bangaphambi kobuKristu manje banobudlelwane obugcwele nobucace ngokwengeziwe noNkulunkulu, njengoba kwabikezelwa ku-Isaya: “Ukukhanya kwenyanga kuyakuba njengokukhanya kwelanga, nokukhanya kwelanga kuphindwe kasikhombisa, ukukhanya kwezinsuku eziyisikhombisa, ngosuku uJehova abopha ngalo ukuphuka kwabantu bakhe.” (Isaya 30:26)

Inkolo YeQiniso yobuKhrestu 109 ilandisa ngendlela ubuKristu obulethe ngayo izinguquko ezingokomoya ezijulile neziyisisekelo. Noma kunjalo, abangaphambi kobuKristu babenethuba eligcwele lokuholelwa ezulwini, ngezinkolo ezazitholakala kubo. Ukukhanya, ukuphila, kanye nokusetshenziswa ezulwini kwabo kwakunomkhawulo, kodwa manje sekukhule kakhulu kusukela ekuFikeni KweNkosi KokuQala kanye Nokwesibili. Njengoba ukuphila komuntu kwaba kubi kakhulu emakhulwini eminyaka ngaphambi kokuba iNkosi ifike ngokuzalwa komuntu, ububi banda futhi bacishe babhubhisa ukulingana okungokomoya okuhlinzekwayo kanye nokuzikhethela okukhululekile emhlabeni (njengoba kufakazelwa emlandweni wasendulo, isib. Impilo kaKhesari nezimpi). Lokhu konakala okungokomoya kwasakazeka ngenxa yokuthi iZwi elimelelayo lasendulo namabandla awazange anikeze iqiniso elanele noma ukuqonda ngoNkulunkulu. Ngakho-ke iNkosi yeza emhlabeni ukuze ibuyisele amandla Ayo nokulawula esihogweni, futhi yehlise uthando nokukhanya Kwayo emhlabeni, okokuqala engqondweni Yayo (kaJesu) yemvelo - futhi kusukela ngaleso sikhathi yafika kubantu emhlabeni, futhi nasekukhanyeni okukhanyayo. amazulu wonke.

Okokugcina, nawu umgomo oqinile, okhuthazayo weBandla Elisha LamaKristu:

“Liyokhulekela uNkulunkulu oyedwa obonakalayo, okuye uNkulunkulu ongabonakali, njengoba umphefumulo usenyameni…. Ukuhlangana noNkulunkulu ongabonakali kufana nokubamba kweso lendawo yonke, okuphela kwakhe kungenakubonwa; noma kufana nombono endaweni yonke. maphakathi nolwandle.” Kodwa ukuhlangana noNkulunkulu obonakalayo kufana nokubuka umuntu esemoyeni noma olwandle, elulela izandla zakhe futhi ememela bonke ezingalweni zakhe.” (Inkolo YeQiniso yobuKhrestu 787)

Le texte de la Bible

 

1 Kings 22:13-23

Étudier

      

13 And the messenger that was gone to call Micaiah spake unto him, saying, Behold now, the words of the prophets declare good unto the king with one mouth: let thy word, I pray thee, be like the word of one of them, and speak that which is good.

14 And Micaiah said, As the LORD liveth, what the LORD saith unto me, that will I speak.

15 So he came to the king. And the king said unto him, Micaiah, shall we go against Ramoth-gilead to battle, or shall we forbear? And he answered him, Go, and prosper: for the LORD shall deliver it into the hand of the king.

16 And the king said unto him, How many times shall I adjure thee that thou tell me nothing but that which is true in the name of the LORD?

17 And he said, I saw all Israel scattered upon the hills, as sheep that have not a shepherd: and the LORD said, These have no master: let them return every man to his house in peace.

18 And the king of Israel said unto Jehoshaphat, Did I not tell thee that he would prophesy no good concerning me, but evil?

19 And he said, Hear thou therefore the word of the LORD: I saw the LORD sitting on his throne, and all the host of heaven standing by him on his right hand and on his left.

20 And the LORD said, Who shall persuade Ahab, that he may go up and fall at Ramoth-gilead? And one said on this manner, and another said on that manner.

21 And there came forth a spirit, and stood before the LORD, and said, I will persuade him.

22 And the LORD said unto him, Wherewith? And he said, I will go forth, and I will be a lying spirit in the mouth of all his prophets. And he said, Thou shalt persuade him, and prevail also: go forth, and do so.

23 Now therefore, behold, the LORD hath put a lying spirit in the mouth of all these thy prophets, and the LORD hath spoken evil concerning thee.