Thánh vịnh 48:5

Étudier

            |

5 Họ thấy đến, bèn sững sờ, Bối rối, rồi mau mau chạy trốn.