Thánh vịnh 15:2

Étudier

     

2 Ấy là kẻ đi theo sự ngay thẳng, làm điều công bình, Và nói chân thật trong lòng mình;