Cuộc di cư 31:1

Étudier

            |

1 Ðức Giê-hô-va phán cùng Môi-se nữa rằng: