John 10:30

Étudier

             |

30 Ako at ang Ama ay iisa.