မိက္ခာ 5:11

Étudier

       

11 သင်၏ပြည်မြို့ရိုးတို့ကို ငါပယ်ရှင်း၍၊ သင်၏ ရဲတိုက်ရှိသမျှတို့ကို ဖြိုဖျက်မည်။