ဒံယေလ 11:42

Étude de la signification intérieure

Myanmar/Burmese: Judson (1835)     

← ဒံယေလ 11:41    Chapitre entier    ဒံယေလ 11:43 →

42 ထိုမင်းသည် အပြည်ပြည်တို့ကို အောင်မြင်ရ လိမ့်မည်။ အဲဂုတ္တုပြည်လည်း မလွတ်ရ။

   Étude de la signification intérieure
Extrait de Swedenborg's Works

Passages de base:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 182


Autres références par Swedenborg à ce verset:

Arcana Coelestia 3708, 9642

Apocalypse Revealed 720


Références des travaux inédits de Swedenborg :

Apocalypse Explained 31, 654

Explications des mots/phrases

ပြည်
Generally in the Bible a "country" means a political subdivision ruled by a king, or sometimes a tribe with a territory ruled by a king...


Traduire: