၄ ဓမ္မရာဇဝင် 13:10

Étudier

     

10 ယုဒရှင်ဘုရင်ယောရှ နန်းစံသုံးဆယ်ခုနစ်နှစ် တွင်၊ ယောခတ်သား ယဟောရှသည် ရှမာရိမြို့၌မင်းပြု၍ ဣသရေလနိုင်ငံကို ဆယ်ခြောက်နှစ်စိုးစံ၏။


L'explication  

Par Henry MacLagan

Verse 10. And this new state occurs when the celestial church is in full vastation as to truth and as to good, and is a state of evil derived from the falsity of the former state in all completeness.