Tehilim 8

Étudier

  

1 למנצח על־הגתית מזמור לדוד׃

2 יהוה אדנינו מה־אדיר שמך בכל־הארץ אשר תנה הודך על־השמים׃

3 מפי עוללים וינקים יסדת עז למען צורריך להשבית אויב ומתנקם׃

4 כי־אראה שמיך מעשי אצבעתיך ירח וכוכבים אשר כוננתה׃

5 מה־אנוש כי־תזכרנו ובן־אדם כי תפקדנו׃

6 ותחסרהו מעט מאלהים וכבוד והדר תעטרהו׃

7 תמשילהו במעשי ידיך כל שתה תחת־רגליו׃

8 צנה ואלפים כלם וגם בהמות שדי׃

9 צפור שמים ודגי הים עבר ארחות ימים׃

10 יהוה אדנינו מה־אדיר שמך בכל־הארץ׃

Scroll to see more.