Tajemství nebe #0

Study this Passage

     
/ 10837  
  

Tajemství nebe
od Emanuel Swedenborg

Obsah

Úvodní poznámky překladatele 3
Kdo byl Emanuel Swedenborg 4
První kniha Mojžíšova 7

KAPITOLA 1, 10
1. kapitola Genesis, 10
Stručný obsah vnitřního smyslu, 12
Vnitřní smysl, 15

KAPITOLA 2, 64
Verše 1-17, 65
Stručný obsah vnitřního smyslu, veršů 1-17 67
Vnitřní smysl, veršů 1-17 8
Verše 18-25 100
Stručný obsah vnitřního smyslu, veršů 18-25 100
Vnitřní smysl, veršů 18-25 101
O vzkříšení člověka z mrtvých a jeho vstupu do věčného života 118

KAPITOLA 3, 122
Vstup do věčného života těch, kteří byli vzkříšeni z mrtvých (pokračování 124)
Verše 1-13, 124
Stručný obsah vnitřního smyslu veršů 1-13, 125
Vnitřní smysl, veršů 1-13 126
Verše 14-19, 150
Stručný obsah vnitřního smyslu veršů 14-19, 150
Vnitřní smysl 3. kapitoly Genesis, veršů 14-19, 152
Verše 20-24, 176
Stručný obsah vnitřního smyslu veršů 20-24, 177
Vnitřní smysl veršů 20-24, 178

KAPITOLA 4, 199
O životě duše neboli ducha 199
4. kapitola Genesis, 201
Stručný obsah vnitřního smyslu, 203
Vnitřní smysl, 205
Několik příkladů o tom, co si duchové za svého života na zemi mysleli o duši neboli duchu, 274

KAPITOLA 5, 277
O nebi a nebeských radostech, 277
5. kapitola Genesis, 277
Stručný obsah vnitřního smyslu, 279
Vnitřní smysl, 280

KAPITOLA 6, 315
Pokračování pasáže O nebi a nebeských radostech, 315
6. kapitola Genesis, verše 1-8, 315
Stručný obsah vnitřního smyslu, veršů 1-8, 316
Vnitřní smysl, veršů 1-8, 317
6. kapitola Genesis, verše 9-22, 355
Stručný obsah vnitřního smyslu, veršů 9-22, 356
Vnitřní smysl 6. kapitoly Genesis, veršů 9-22, 357
O společnostech, které vytvářejí nebe, 415

---
Tajemství nebe
Emanuel Swedenborg
1. díl (kapitoly 1-6)

První vydání latinského originálu Arcana Coelestia r. 1749 v Londýně

Tento český překlad vychází z následujících pramenů: Arcana Coelestia, Swedenborg Society, London, 1949

The Heavenly Arcana, Swedenborg Foundation, New York, 1956, z latiny do angličtiny přeložil rev. John Faulkner Potts

Secrets of Heaven, Swedenborg Foundation, West Chester, Pensylvania, 2008, z latiny do angličtiny přeložila Lisa Hyatt Cooper

Přeložil: rev. Mgr. Pavel Heger
Jazyková úprava: Mgr. Květoslava Hegrová
Návrh a zpracování obálky: dr. Jan Buchta
Vydáno vlastním nákladem r. 2017
ISBN 978-80-270-1572-6

Úvodní poznámky překladatele

Autor – Emanuel Swedenborg – napsal tuto knihu latinsky a pořídil si také vlastní latinský, co nejdoslovnější překlad Bible z hebrejštiny a z řečtiny, aby co nejpřesněji zachoval vnitřní smysl textu. Tento Swedenborgův překlad budeme používat, pokud to bude potřeba na doplnění nebo upřesnění českého překladu biblického textu. Na začátku každé kapitoly je uveden ekumenický překlad biblického textu, kterým se kapitola bude zabývat. Při výkladu jednotlivých veršů probírané biblické kapitoly a také při citaci nejrůznějších biblických úryvků je vždy uveden ten český překlad, který nejvíce odpovídá Swedenborgovu překladu dotyčného textu. (Jestliže se jedná o jiný než ekumenický překlad, je uveden název překladu.) Pokud český překlad odpovídající překladu Swedenborgovu neexistuje, je uvedený překlad doplněn a upřesněn tak, aby bylo zřejmé, v čem se odlišuje od Swedenborgova překladu. Biblické citáty jsou tištěny kurzívou. Jedná-li se o celý verš, který je vysvětlován, je kurzíva vytištěna tučně a podtržena. Jedná-li se pouze o jednotlivá slova (z biblických veršů), jejichž vnitřní smysl je objasňován, je kurzíva tučně, ale nepodtržena. Další biblické citáty, které doplňují vysvětlovaný text, jsou psány obyčejnou kurzívou.

První český překlad knihy Tajemství nebe, spolu ještě s překlady knih Vysvětlená Apokalypsa (z latinského originálu Apokalypsa Explicata) a Odhalená Apokalypsa (z latinského originálu Apocalypsa Revelata), pořídil v letech 1921-1951 pan B. J. Musil. Tyto překlady bohužel nebyly nikdy oficiálně vydány. Pokud je nám známo, jsou uchovány pouze ve strojopisech, a to u potomků někdejších přátel p. Musila, kteří si těchto překladů velmi cení.

Kdo byl Emanuel Swedenborg?

Emanuel Swedenborg se narodil jako Emanuel Swedberg ve Stockholmu ve Švédsku 29. ledna 1688. Byl třetím dítětem a druhým synem děkana Jespera Swedberga a jeho manželky Sáry Behmové. Otec E. Swedenborga byl prvním kaplanem královského pluku, poté profesorem teologie a později biskupem Švédské luteránské církve. Roku 1719 nová královna Ulrika Eleonora povýšila Emanuela Swedberga a jeho sourozence do šlechtického stavu (tehdy bylo zvykem taková povýšení udělovat dětem biskupů za zásluhy jejich otců) a příjmení rodiny bylo změněno na Swedenborg.

Zájem o vědu probudil ve Swedenborgovi jeho švagr Erik Benzelius, knihovník na univerzitě v Uppsale, který se s velkým zaujetím zabýval matematikou a přírodními vědami. Po ukončení univerzitního studia filozofie odjel Swedenborg ve svých dvaceti letech do ciziny, aby si zde doplnil vzdělání. V Londýně bydlel u různých obchodníků, od nichž se mnohému praktickému naučil. Studoval také práce Newtonovy, které uvedl do Švédska, studoval matematiku v Oxfordu, vedl dlouhé diskuse s astronomy Flamsteedem a Halleyem. Dá se říci, že Swedenborg využil každé příležitosti k setkáním s nejlepšími mysliteli své doby. Když coby starší člověk pohlédl zpět na toto období svého života, uvědomil si, že to byl začátek přípravy na jeho celoživotní dílo.

Po více než dvou letech strávených v Anglii navštívil Swedenborg Holandsko, Francii a Německo. V té době měl připraveny plány pro realizaci čtrnácti mechanických vynálezů, například:

Loď, která může kdekoliv sestoupit i s posádkou pod mořskou hladinu a značně poškodit nepřátelské loďstvo.

Univerzální hudební nástroj, který by umožnil člověku, jenž nemá hudební vzdělání, zahrát všechny melodie zapsané na papíře v notách.

Létající kočár neboli dopravní prostředek, který by se mohl vznášet ve vzduchu.

Metodu, která by zjišťovala přání a stavy mysli analýzou.

Po pěti letech se Swedenborg vrátil do Švédska a začal spolupracovat s velkým švédským vynálezcem Christopherem Polhemem a vydával na své vlastní náklady časopis, který je nyní Švédskou královskou vědeckou akademií uznáván jako její první vědecký časopis. Swedenborg také pracoval dvacet pět let ve vedoucí pozici v oblasti důlního inženýrství. To ho udržovalo v kontaktu s každodenním životem, ale v té době byl též aktivní ve světě vědy. Byl průkopníkem v geologii a napsal první švédskou učebnici algebry. Navíc byl v Evropě známý jako významný filozof. Z jeho pera vzešla tato velká filozofická díla: Filozofické a mineralogické práce, Základní principy přírodních věcí, Nekonečné a konečné příčiny stvoření, Uspořádání království duše (tělo je zde chápáno jako království duše), Království duše (další díl).

Swedenborg se ve svých dílech podrobně zabýval lidskou duší, zejména ho zajímalo – jako mnohé filozofy v 18. století – kde je její sídlo. Ve své knize „Království duše“ (vydané roku 1744 – 45) si Swedenborg uvědomil, že se dostal až na práh duše – došel tak daleko, jak mu tehdejší vědecké metody dovolovaly. Uvědomění si této skutečnosti ho přivedlo až k zásadnímu obratu v jeho životě – z filozofa se stal teologem. Swedenborg byl vždycky křesťanským filozofem odsuzujícím tajný ateistický materializmus, který se rozšířil mezi mnoha jeho vědeckými kolegy. Všechny svoje filozofické práce napsal proto, aby ukázal, že existuje realita, která je nad fyzickým světem.

Práci nazvanou latinsky Arcana Coelestia, česky přeloženo jako Tajemství nebe, publikoval Swedenborg v Londýně v letech 1749 – 1756. V této knize je podrobně vysvětlen vnitřní neboli duchovní smysl biblických knih Genesis (tj. 1. Mojžíšova) a Exodus (tj. 2. Mojžíšova). V průběhu výkladu těchto knih Swedenborg často přidává i výklad různých dalších biblických citátů, které se nějak tematicky dotýkají právě probíraného biblického textu. Navíc jsou mezi jednotlivé kapitoly vloženy pasáže na různá specifická témata týkající se Nebeských nauk. Text knihy Tajemství nebe je rozdělen do kapitol, které odpovídají biblickým kapitolám. Každá jednotlivá kapitola je dále rozdělena do článků, jež jsou očíslovány pořadovými čísly od čísla 1 do čísla 10837.

Překlad prvního dílu knihy Tajemství nebe čtenáři předkládá výklad prvních šesti kapitol Genesis (tj. články č. 1-683). Výchozím textem jsou – s přihlédnutím k latinskému originálu Arcana Coelestia – dva anglické překlady, a to The Heavenly Arcana, překlad upravený Rev. Johnem Faulknerem Pottsem z r. 1956 a Secrets of Heaven od Lisy Hyatt Cooperové z r. 2008.

/ 10837  
  
   Study this Passage

Přeložil: rev. Mgr. Pavel Heger Jazyková úprava: Mgr. Květoslava Hegrová; Návrh a zpracování obálky: dr. Jan Buchta, Vydáno vlastním nákladem r. 2017 ISBN 978-80-270-1572-6


Translate: