Tajemství nebe #701

By Emanuel Swedenborg

Study this Passage

  
/ 10837  
  

701. 7. Kapitola Genesis

1. I řekl Hospodin Noemu: „Vejdi ty a celý tvůj dům do archy, neboť vidím, že ty jsi v tomto pokolení jediný můj spravedlivý.

2. Ze všech zvířat čistých vezmeš s sebou po sedmi párech, samce se samicí, ale ze zvířat, která nejsou čistá, jen po páru, samce se samicí.

3. Také z nebeského ptactva po sedmi párech, samce a samici, aby zůstalo naživu potomstvo na celé zemi,

4. neboť již za sedm dní sešlu na zemi déšť, který potrvá čtyřicet dní a čtyřicet nocí. Smetu z povrchu země vše, co povstalo, co jsem učinil.“

5. Noe udělal všechno, jak mu Hospodin přikázal.

6. Šest set let bylo Noemu, když nastala potopa, vody na zemi.

7. Před vodami potopy vešel Noe a s ním jeho synové i jeho žena a ženy jeho synů do archy.

8. Z čistých zvířat i ze zvířat, která nejsou čistá, z ptactva i ze všeho, co se plazí po zemi,

9. vždy po páru vešli samec a samice k Noemu do archy, jak mu Bůh přikázal.

10. Po sedmi dnech pak pronikly na zemi vody potopy.

11. V šestistém roce života Noeho, sedmnáctý den druhého měsíce, se provalily všechny prameny obrovské propastné tůně a nebeské propusti se otevřely.

12. Nad zemí se strhl lijavec a trval čtyřicet dní a čtyřicet nocí.

13. Právě toho dne vešli Noe i Šém, Chám a Jefet, synové Noeho, i žena Noeho a tři ženy jeho synů s nimi do archy,

14. oni i všechna zvěř rozmanitých druhů, všechen dobytek rozmanitých druhů, všichni plazící se zeměplazi rozmanitých druhů i všechno ptactvo rozmanitých druhů, každý pták, každý okřídlenec.

15. Vešli k Noemu do archy vždy pár po páru ze všeho tvorstva, v němž je duch života.

16. Vcházeli, samec a samice ze všeho tvorstva, jak mu Bůh přikázal. A Hospodin za ním zavřel.

17. Potopa na zemi trvala čtyřicet dní, vod přibývalo, až nadnesly archu, takže se zdvihla od země.

18. Vody zmohutněly a stále jich na zemi přibývalo. Archa plula po hladině vod.

19. Vody na zemi převelice zmohutněly, až přikryly všechny vysoké hory, které jsou pod nebesy.

20. Do výšky patnácti loket vystoupily vody, když byly přikryty hory.

21. A zahynulo všechno tvorstvo, které se na zemi pohybuje, ptactvo, dobytek i zvěř a také všechna na zemi se hemžící havěť, i každý člověk.

22. Všechno, co mělo v chřípích dech ducha života, cokoli bylo na suché zemi, pomřelo.

23. Tak smetl Bůh vše, co povstalo, co bylo na povrchu země: od lidí až po zvířata, po plazy a nebeské ptactvo, všechno bylo smeteno ze země. Zachován byl pouze Noe a to, co s ním bylo v arše.

24. Mohutně stály vody na zemi po sto padesát dnů.

Stručný obsah vnitřního smyslu 7. kapitoly Genesis

Tématem této kapitoly je příprava nové církve. Nejprve jsme se v 6. kapitole zabývali přípravou této církve co do rozumových záležitostí a nyní se budeme zabývat její přípravou co do záležitostí vůle (verše 1-5).

  
/ 10837  
  

Přeložil: rev. Mgr. Pavel Heger Jazyková úprava: Mgr. Květoslava Hegrová; Návrh a zpracování obálky: dr. Jan Buchta, Vydáno vlastním nákladem r. 2017 ISBN 978-80-270-1572-6