Pravé křesťanství #0

By Emanuel Swedenborg

Study this Passage

      |
/ 853  
  

Daniel 7:13,14

Viděl jsem v nočním vidění, hle, s nebeskými oblaky přicházel jakoby Syn člověka. A byla mu dána vláda, sláva a království. Všichni lidé všech národů a jazyků jej budou uctívat. Jeho vláda je věčná, která nepomine, a jeho království nebude zničeno.

Zjevení 21:1,2,5,9,10

Já, Jan spatřil jsem nové nebe a novou zemi. A viděl jsem svaté město, nový Jeruzalém, sestupující od Boha z nebe, připravené jako nevěsta ozdobená pro svého muže. A anděl se mnou promluvil slovy: „Pojď, ukážu ti nevěstu, ženu Beránkovu. “ V duchu mne odnesl na velikou a vysokou horu a ukázal mi město veliké, svatý Jeruzalém, sestupující z nebe od Boha.

Ten, který seděl na trůnu, řekl: „Hle, činím všechno nové. “ A řekl mi: „Piš, neboť tato slova jsou věrná a pravá. “

Víra nového nebe a nové církve

/ 853  
  

Many thanks to Lenka Máchová for her permission to use her translation on this site.