Pravé křesťanství #0

Study this Passage

     
/ 853  
  

Daniel 7:13,14

Viděl jsem v nočním vidění, hle, s nebeskými oblaky přicházel jakoby Syn člověka. A byla mu dána vláda, sláva a království. Všichni lidé všech národů a jazyků jej budou uctívat. Jeho vláda je věčná, která nepomine, a jeho království nebude zničeno.

Zjevení 21:1,2,5,9,10

Já, Jan spatřil jsem nové nebe a novou zemi. A viděl jsem svaté město, nový Jeruzalém, sestupující od Boha z nebe, připravené jako nevěsta ozdobená pro svého muže. A anděl se mnou promluvil slovy: „Pojď, ukážu ti nevěstu, ženu Beránkovu. “ V duchu mne odnesl na velikou a vysokou horu a ukázal mi město veliké, svatý Jeruzalém, sestupující z nebe od Boha.

Ten, který seděl na trůnu, řekl: „Hle, činím všechno nové. “ A řekl mi: „Piš, neboť tato slova jsou věrná a pravá. “

Víra nového nebe a nové církve

(References: Zjevení Janovo 21:1-2)

/ 853  
  
   Study this Passage
Table of Contents
Víra nového nebe a nové církve je zde uvedena v univerzální i specifické formě tak, aby sloužila jako nástin díla, které následuje, jako brána, kterou lze vstoupit do chrámu, a jako souhrn obsahující v jistém smyslu všechny následující jednotlivosti. 1-3 Nyní vše postupně vyložím. 6-7 2. Do lidských duší vplývá univerzální povědomí, že Bůh existuje a že je jeden. Existuje vliv od Boha na lidi. Projevuje se uznáním všech lidí, že každé skutečné dobro, které je v nás a které konáme, je od Boha. 8 3. Na celém světě proto není jediný národ, který by měl náboženství a zdravý rozum, a neuznával přitom Boha a skutečnost, že je jeden. Z božského vlivu do lidských duší, jak jsme o něm hovořili výše, vysvítá, že každý člověk má jistý vnitřní hlas, který 9-10 4. Různé národy a společnosti se z rozmanitých důvodů rozešly v názorech na charakter tohoto jednoho Boha. Prvním důvodem je, že poznat Boha, a tedy i uznat Jej, není možné bez zjevení; obdobně poznat Pána a odtud uznat, že v Něm přebývá veškerá plnost božství 11 5. Ve světě existuje mnoho jevů, které mohou náš rozum - 12 6. Kdyby neexistoval jeden Bůh, nemohl by být stvořen a udržován vesmír. Jedinost Boha lze vyvodit ze stvoření vesmíru, neboť vesmír je dílo soudržné od začátku do konce jako jeden celek, závislé na jednom Bohu jako tělo na své duši. 13 7. Ti, kteří neuznávají Boha, jsou vyloučeni z církve a odsouzeni. Lidé, kteří neuznávají Boha, jsou vyloučeni z církve, protože podstatou církve je Bůh, a božské pravdy, jež nazýváme teologické, vytvářejí strukturu církve. 14 8. U lidí, kteří uznávají mnoho bohů namísto jednoho, není žádný aspekt církve soudržný. Člověk, který svou vírou uznává a v srdci uctívá jednoho Boha, je ve společenství svatých na zemi a ve společenství andělů v nebesích. 15 Tyto body nyní postupně vyložím. 19 2. Jediný Bůh je Substance sama a Forma sama. Andělé a lidé jsou substance a formy z Něj. Nakolik jsou v Něm a On v nich, natolik jsou Jeho obrazy a podoby. Jelikož Bůh je Bytí, je i Substance. 20 3. Božské Bytí je Bytí o sobě a zároveň Projev o sobě. Jehova Bůh je Bytí o sobě, neboť je od věčnosti do věčnosti Jsem, Absolutní, Jediný a První, zdroj všeho, co je, jemuž vše vděčí za svou existenci. 21-22 4. Božské Bytí a jeho Projev o sobě nemohou vytvořit jiné božství, jež by bylo Bytím a jeho Projevem o sobě. Nemůže být proto žádný další Bůh stejné podstaty. Doposud jsem ukázal, že jeden Bůh, Stvořitel vesmíru, je Bytí a jeho Projev o sobě. 23 5. Mnohobožství ve starověku i dnes vzniklo jen důsledkem nepochopení božského Bytí. Výše v odst. 8 jsem ukázal, že jedinost Boha je vepsána nejhlubšímu nitru každé lidské mysli, neboť je v centru všeho, co do naší duše plyne od Boha. 24 Tyto body nyní jednotlivě vysvětlím. 28 2. Bůh je nekonečný, protože byl dříve než svět - před tím, než vznikl prostor a čas. Přírodní svět má prostor a čas. Prostor a čas v duchovním světě nejsou skutečné, přestože se tak jeví. 29 3. Bůh je po stvoření světa v prostoru mimo prostor a v čase mimo čas. Bůh a božství, které z Něj bezprostředně vyzařuje, není v prostoru, a přesto je všudypřítomné a je s každým člověkem na světě, s každým andělem v nebi a s každým duchem pod nebem. 30 4. Nekonečnost ve vztahu k prostoru se nazývá nezměrnost a ve vztahu k času věčnost. Přesto v Boží nezměrnosti není žádný prostor a v Jeho věčnosti není žádný čas. 31 5. Obrovské množství jevů ve světě umožňuje osvícenému rozumu vidět nekonečnost Boha Stvořitele. Vyjmenuji nyní některé skutečnosti, které umožňují lidskému rozumu spatřit Boží nekonečnost. 32 6. Každá stvořená věc je konečná; nekonečno je ve stvořených předmětech jako ve svých schránách, v lidech jako ve svých obrazech. Každá stvořená věc je konečná, neboť Jehova Bůh stvořil vše prostřednictvím slunce duchovního světa, které Jej bezprostředně 33-34 Tyto body nyní proberu jednotlivě. 37 Protože dobro je věcí lásky a pravda věcí moudrosti, Bůh je Dobro samo a Pravda sama. Je všeobecně známo, že vše se vztahuje k dobru a pravdě (což svědčí o tom, že vše vzniká z lásky a moudrosti). 38 Láska sama a Moudrost sama jsou Život sám neboli Život v sobě. V Janově evangeliu se píše: „Slovo bylo u Boha, a to Slovo byl Bůh. V něm byl život, a život byl světlo lidí. “ (Jan 1:1,4) Bohem se zde rozumí božská láska a Slovem božská moudrost. 39-40 4. Láska a Moudrost jsou v Bohu jedním. Jak každý moudrý člověk v církvi ví, veškeré dobro lásky k Bohu a k bližnímu 41-42 Podstatou lásky je milovat druhé mimo sebe, přát si sjednotit se s nimi a činit je šťastnými ze sebe. Dvě věci - láska a moudrost - tvoří Podstatu Boha. Jsou však tři věci, které tvoří podstatu Jeho lásky: milovat druhé mimo sebe, přát si sjednotit se s nimi a činit 43-45 6. Díky těmto vlastnostem božské lásky byl stvořen a je udržován vesmír. Pokud přehlédneme a prozkoumáme tyto tři podstaty božské lásky, můžeme spatřit, že byly příčinou stvoření. 46-47 Tyto body nyní objasním jednotlivě. 50-51 3. Boží všemohoucnost postupuje vesmírem a pracuje ve vesmíru a ve všem, co se v něm nachází, podle zákonů svého řádu. Bůh je všemocný, protože má veškerou moc ze sebe. Všichni ostatní mají moc z Něj. Boží moc a vůle jsou jedním. 56-58 4. Bůh je vševědoucí; vnímá, vidí a zná až do posledního detailu vše, co se děje podle řádu, a z toho také to, co se děje proti řádu. Bůh je vševědoucí, tedy vše vnímá, vidí a zná, protože je moudrost sama a světlo samo. 59-62 5. Bůh je ve svém řádu od počátku do konce všudypřítomný. Boží všudypřítomnost od počátku do konce Jeho řádu je dána teplem a světlem ze slunce, které obklopuje Boha v duchovním světě. Řád byl vytvořen prostřednictvím tohoto slunce. 63-64 6. Člověk byl stvořen jako forma božského řádu. Byli jsme stvořeni jako formy božského řádu, protože jsme byli stvořeni k obrazu a podobě Boží, a jelikož Bůh je řád sám, byli jsme stvořeni také k obrazu a podobě tohoto řádu. 65-67 7. Čím více žijeme podle božského řádu, tím více síly proti zlu a klamu získáváme z božské všemohoucnosti, tím více moudrosti o dobru a pravdě získáváme z božské vševědoucnosti, a tím více jsme v Bohu díky božské všudypřítomnosti. 68-70 Stvoření vesmíru 75-80

Many thanks to Lenka Máchová for her permission to use her translation on this site.


Translate: