നവയെരുശലേമും അതിന്റെ സ്വർഗ്ഗീയ ഉപദേശവും (Devassy translation)


This is a translation of: De Nova Hierosolyma et ejus Doctrina Caelesti, by Emanuel Swedenborg

Translated into മലയാളം


Description:

This is an overview of New Christian theology, including such topics as love, faith, repentance, reformation and rebirth, the nature of the Word and more.

About this translation:

സ്നേഹം, വിശ്വാസം, മാനസാന്തരം, നവീകരണം, വീണ്ടുംജനനം, കൂടാതെ വചനത്തിന്റെ പ്രകൃതം എന്നിവ പോലുള്ള വിഷയങ്ങളെ ഉൾകൊണ്ടിട്ടുള്ള പുതിയ ക്രൈസ്തവ ദൈവശാസ്രാതിന്റെ പൊതുവായ അവലോകനമാണിത്


Suggested Citation:

നവയെരുശലേമും അതിന്റെ സ്വർഗ്ഗീയ ഉപദേശവും. Translated. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


Back