Izimfihlakalo Zezulu #3650

By Emanuel Swedenborg

Study this Passage

    |   
/ 10837  
  

3650. ISANDULELISO SESAHLUKO 28.

Kwisanduleliso seSahluko 27 kusonjululwe okwakufundiswa futhi kwabikezelwa yiNkosi kuMathewu 24:8-14, mayelana noKwahlulelwa kokuGcina, okungukuthi, mayelana nezinsuku zokugcina zeSonto (bheka izinombolo 3486-3489). Manje sekulandela ukusonjululwa nokuchazwa ngendlela efanayo kwamazwi eNkosi alandelayo, ezahlukwana 15-18, kuyena uMathewu, lapho iNkosi ithi khona: Ngakhoke nxa nibona amanyala encithakalo ashiwo nguDaniyeli umphrofethi emi endaweni engcwele, ofundayo makaqaphele, nabaseJudiya mababalekele ezintabeni; nophezu kwendlu angehli ukuyothatha okusendlini yakhe; nosensimini angabuyeli emuva ukuyothatha ingubo yakhe.

  
/ 10837