Izimfihlakalo Zezulu #3650

Izimfihlakalo Zezulu (Ihunyushwe ngu Z.T. Zungu)  

Study this Passage

Go to section / 10837  

← Previous   Next →

3650. ISANDULELISO SESAHLUKO 28.

Kwisanduleliso seSahluko 27 kusonjululwe okwakufundiswa futhi kwabikezelwa yiNkosi kuMathewu 24:8-14, mayelana noKwahlulelwa kokuGcina, okungukuthi, mayelana nezinsuku zokugcina zeSonto (bheka izinombolo 3486-3489). Manje sekulandela ukusonjululwa nokuchazwa ngendlela efanayo kwamazwi eNkosi alandelayo, ezahlukwana 15-18, kuyena uMathewu, lapho iNkosi ithi khona: Ngakhoke nxa nibona amanyala encithakalo ashiwo nguDaniyeli umphrofethi emi endaweni engcwele, ofundayo makaqaphele, nabaseJudiya mababalekele ezintabeni; nophezu kwendlu angehli ukuyothatha okusendlini yakhe; nosensimini angabuyeli emuva ukuyothatha ingubo yakhe.

(References: Mathewu 24:15-18)

Go to section / 10837  

← Previous   Next →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Izimfihlakalo Zezulu 4229, 4422, 9274

The Last Judgement 35

True Christian Religion 757

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 121, 186, 246


References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries:

Apocalypse Explained 5, 400


   Swedenborg Research Tools


Translate: