ദിവ്യ പരിപാലനം (Devassy translation)


This is a translation of: De Divina Providentia, by Swedenborg, Emanuel

Translated into മലയാളം


Description:

How does one take a belief in a loving God and square that with the all too obvious evil in the world? Divine Providence offers a solid argument that allows for free will in human actions, and a Divine love that is always flowing towards us to work together in a way that makes sense.

About this translation:

നമ്മൾ സ്വതന്ത്രരാണോ? നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു? ലോകത്തിലെ വ്യക്തമായ തിന്മയുമായി സ്നേഹമുള്ള ഒരു ദൈവത്തെ നമുക്ക് എങ്ങനെ തരംതിരിക്കാം? ഇത് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് ഇതാ ...

Date of creation: 2021

Credit: Many thanks to Rev. Peter Devassy for the rights to use this translation.

Copyright: Copyright by the author

All rights reserved by the translator.

License: Used with permission - see terms


Suggested Citation:

ദിവ്യ പരിപാലനം. Translated. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


Back