ദിവ്യ പരിപാലനം #0

By Emanuel Swedenborg

Study this Passage

/ 340  
  

ദിവ്യപരിപാലനംത്തെക്കുറിച്ചുളള ദൂതവിജ്ഞാനം

കര്‍ത്താവിന്‍റെ സ്നേഹത്താലും ജ്ഞാനത്താലും

നിര്‍വ്വഹിക്കപ്പെടുന്ന ഭരണരൂപമാണ് ദിവ്യപരിപാലനം

/ 340