Den Gudomliga kärleken #1

Den Gudomliga kärleken (Appelgren översättning)      

Go to section / 21  

← Previous   Next →

1. Trots att det är kärleken som är själva livet har man i världen en begränsad förståelse av vad kärlek är.

Trots att det är kärleken som är själva livet, så är det bara ett fåtal människor här i världen som förstår vad kärlek är. Den slutsatsen kan man dra av att man hör människor säga: Vad är kärlek för något!? Orsaken till att ingen vet vad kärlek är kommer av att den inte ger sig till känna för förståndet. Det är förståndet som tar emot det himmelska ljuset. Det som framträder i det ljuset uppfattas på ett inre plan och det som människan tänker det vet hon. Det är också därför som människan säger, att det ena eller det andra finns i hennes förstånds ljus, eller att hon ser att en sak är så, och att hon ber Gud att sätta ljuset på något eller ge upplysning om det.

Det är också på grund av det andliga ljuset – som har sin motsvarighet i det naturliga ljuset - som hon från sitt förstånd säger att hon ser, och som den som är vis ber Gud att sätta ljuset på något och ge upplysning, dvs få hjälp att förstå. Så eftersom förståndet nu kan synliggöra sig självt genom tankeverksamheten - vilket kärleken inte kan - kan människan följaktligen inte ha någon föreställning om vad kärlek är.

Men ändå är det så att tankens själva själ eller liv utgörs av kärlek. Om därför tanken fråntas sin kärlek, så svalnar den och dör precis som det skulle ske om en blomma fråntas sin värme. Ty kärleken upptänder, levandegör och besjälar tanken. Samla dina tankar och fundera på, om det är möjligt för dig att tänka utan någon slags känsloinriktning i sinnet som ju hör till kärleken. Då kommer du att upptäcka inom dig själv att du inte kan det. Därmed står det klart, att kärleken utgör livet i förståndet och därmed också i tanken. Då står det också klart att det som utgör livet i förståndet och därmed i tanken också utgör livet i hela människan.

Detta är därför också livet i alla kroppens sinnen, i alla kroppens rörelser och därför livet i alla de organ genom vilka sinnesintrycken och kroppsrörelserna uppstår. Vi ska längre fram också se att detta också är livet i alla övriga inre organ.

Att ingen vet vad kärleken är har också sin förklaring i att människans kärlek är hennes liv i hela dess omfattning. Med livet i hela dess omfattning menas livet i dess minsta beståndsdelar, för det är ju från beståndsdelarna som man talar om det allomfattande liksom det är delarna som formar det hela. Det som på detta sätt är något allomfattande uppfattas inte heller som något annat än en enhet, och en enhet uppfattas som något dunkelt om man inte uppfattar dess minsta beståndsdelar. Man kan jämföra det med ett starkt ljus som bländar ögat. Det är också så som det allomfattande Gudomliga finns i världens minsta beståndsdelar. Det är också därför som det för människan förefaller vara så mörkt att hon inte kan se det med öppna ögon utan bara med ögonen slutna. Alltså är allting i världen ett verk av den Gudomliga kärleken och den gudomliga visheten, där visheten finns i de minsta beståndsdelarna som ett intensivt lysande gudomligt ljus som – som sagt – bländar ögat.

Go to section / 21  

← Previous   Next →


Translate: