Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus #6637

By Emanuel Swedenborg

Study this Passage

  
/ 10837  
  

(Weevers vertaling)       |


6637. Deze zijn de namen van de zonen Israëls, dat dit het hoedanige van de Kerk betekent, staat vast uit de betekenis van de naam, namelijk het hoedanige, waarover de nrs. 144, 145, 1754, 1869, 2009, 2628, 2724, 3006, 3421; uit de uitbeelding van de zonen Israëls, namelijk de geestelijke ware dingen, waarover de nrs. 5414, 5879, 5951; en uit de uitbeelding van Israël, te weten het goede van het ware ofwel het geestelijk goede, waarover de nrs. 3654, 4598, 5803, 5806, 5812, 5817, 5819, 5826, 5833.

Omdat Israël het goede van het ware of het geestelijk goede uitbeeldt en zonen de geestelijke ware dingen in het natuurlijke, beelden daarom de zonen Israëls de Kerk uit, want de Kerk is Kerk krachtens het geestelijk goede en het ware daaruit.

Wie niet in het geestelijk goede is, dat wil zeggen, in het goede van de naastenliefde en in de geestelijke waarheden, dat wil zeggen, in de ware dingen van het geloof, is niet van de Kerk, ook al is hij binnen de Kerk geboren; het gehele hemelse rijk van de Heer is immers in het goede van de liefde en het geloof; indien de Kerk niet in een eender goede is, kan zij de Kerk niet zijn, omdat zij niet verbonden is met de hemel, want de Kerk is het rijk van de Heer op aarde.

Dat zij Kerk wordt genoemd, is niet uit hoofde hiervan dat het Woord daar is en dat de leerstellingen daaruit zijn, noch uit hoofde hiervan dat de Heer daar bekend is en dat de sacramenten daar zijn, maar zij is Kerk uit hoofde hiervan dat men leeft volgens het Woord of volgens de leer uit het Woord en dat de leer het richtsnoer van het leven is; zij die niet zodanig zijn, zijn niet van de Kerk, maar zijn buiten haar; en zij die in het boze leven, dus die tegen de leer leven, zijn verder buiten de Kerk dan de heidenen die in het geheel niets weten ten aanzien van het Woord, ten aanzien van de Heer en ten aanzien van de sacramenten; want de eerstgenoemden blussen bij zich de Kerk uit, omdat zij de goede en ware dingen van de Kerk weten, wat de heidenen niet kunnen doen, omdat zij van die zaken onwetend zijn.

Men moet eveneens weten dat eenieder die in het goede van de naastenliefde en het geloof leeft, een Kerk is en dat hij een koninkrijk van de Heer is; vandaar wordt hij ook een tempel genoemd en ook een huis Gods.

Uit degenen die Kerken zijn in het bijzonder, wordt, hoezeer zij ook van elkaar verwijderd zijn, de Kerk in het algemeen gesticht.

Dit nu is de Kerk die onder de zonen Israëls hier en in wat volgt wordt verstaan.

Arcana Coelestia (Elliott translation)       |


6637. 'These are the names of the children of Israel' means the essential nature of the Church. This is clear from the meaning of' the name as the essential nature, dealt with in 144, 145, 1754, 1896, 2009, 2628, 2724, 3006, 3421; from the representation of 'the sons of Israel' as spiritual truths, dealt with in 5414, 5879, 5951; and from the representation of 'Israel' as the good of truth, which is spiritual good, dealt with in 3654, 4598, 5803, 5806, 5812, 5817, 5819, 5826, 5833. Since Israel' represents the good of truth or spiritual good and 'his sons' represent spiritual truths in the natural, 'the sons of Israel' also represent the Church, for what makes it the Church is spiritual good and the truths that spring from that good. A person without spiritual good, that is, the good of charity, and without spiritual truths, that is, the truths of faith, does not belong to the Church in spite of having been born within the Church. The whole of the Lord's heavenly kingdom possesses the good of love and faith, and unless the Church possesses good like that it cannot be the Church since it is not joined to heaven; for the Church is the Lord's kingdom on earth.

[2] The term 'Church' is not used because it is the place where the Word is and teachings drawn from it, or because it is where the Lord is known and the sacraments are celebrated. Rather it is the Church because it lives in accordance with the Word or with teachings drawn from the Word, and seeks to make those teachings its rule of life. People who do not live like this do not belong to the Church but are outside it; and those who lead wicked lives, thus lives contrary to that teaching, are further away outside the Church than gentiles who know nothing whatever about the Word, the Lord, or the sacraments. For since those people are acquainted with the forms of good that the Church fosters and with the truths it teaches they annihilate the Church within themselves, something gentiles cannot do because they are unacquainted with those things. It should also be realized that everyone who leads a good life, in charity and faith, is a Church, and is a kingdom of the Lord. He is for that reason also called a temple, and a house of God too. Those who are Churches individually, no matter how remote from one another they may be, constitute one Church collectively. This then is the Church meant by the expression 'the children of Israel' here and in what follows.

  
/ 10837  
  

Nederlandse vertaling door Henk Weevers. Digitale publicatie Swedenborg Boekhuis, van 2012 t/m 2021 op www.swedenborg.nl