വെള്ള കുതിര #1

By Emanuel Swedenborg

Study this Passage

/ 17  
  

1. വെള്ളക്കുതിരയെ സംബന്ധിച്ച് വെളിപാടിന്റെ പുസ്തകം, അദ്ധ്യായം 19-ൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രകാരം.

യോഹന്നാന്റെ രചനകളിൽ, വെളിപാടിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ, ഇനിപ്പറയുന്നവ വചനത്തിന്റെ ആത്മീയ അർത്ഥത്തിലുള്ള വിവരണമാണ്, മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അതിനുള്ളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ 'ആന്തരിക അർത്ഥം:'

അനന്തരം സ്വർഗ്ഗം തുറന്നിരിക്കുന്നതു ഞാൻ കണ്ടു; ഒരു വെള്ളക്കുതിര പ്രത്യക്ഷമായി; അതിന്മേൽ ഇരിക്കുന്നവന്നു വിശ്വസ്തനും സത്യവാനും എന്നും പേർ. അവൻ നീതിയോടെ വിധിക്കയും പോരാടുകയും ചെയ്യുന്നു. അവന്റെ കണ്ണു അഗ്നിജ്വാല, തലയിൽ അനേകം രാജമുടികൾ; എഴുതീട്ടുള്ള ഒരു നാമവും അവന്നുണ്ടു; അതു അവന്നല്ലാതെ ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ. അവൻ രക്തം തളിച്ച ഉടുപ്പു ധരിച്ചിരിക്കുന്നു; അവന്നു ദൈവവചനം എന്നു പേർ പറയുന്നു. സ്വർഗ്ഗത്തിലെ സൈന്യം നിർമ്മലവും ശുഭ്രവുമായ വിശേഷവസ്ത്രം ധരിച്ചു വെള്ളക്കുതിരപ്പുറത്തു കയറി അവനെ അനുഗമിച്ചു. ജാതികളെ വെട്ടുവാൻ അവന്റെ വായിൽനിന്നു മൂർച്ചയുള്ളവാൾ പുറപ്പെടുന്നു; അവൻ ഇരിമ്പുകോൽകൊണ്ടു അവരെ മേയ്ക്കും; സർവ്വശക്തിയുള്ള ദൈവത്തിന്റെ കോപവും ക്രോധവുമായ മദ്യത്തിന്റെ ചക്കു അവൻ മെതിക്കുന്നു. രാജാധിരാജാവും കർത്താധികർത്താവും എന്ന നാമം അവന്റെ ഉടുപ്പിന്മേലും തുടമേലും എഴുതിയിരിക്കുന്നു. വെളിപ്പാടു 19:11-14, 16.

ഈ വിവരണത്തിലെ ഓരോ വിശദാംശങ്ങളും അതിന്റെ 'ആന്തരിക അർത്ഥം' വഴിയല്ലാതെ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആർക്കും വ്യക്തമായ ധാരണയുണ്ടാകില്ല.

തുറന്നിട്ടിരുന്ന സ്വർഗ്ഗം; വെളുത്ത ഒരു കുതിര; അതിന്മേൽ ഇരിക്കുന്നവനെ വിശ്വസ്തനും സത്യവാനും എന്നു വിളിക്കപ്പെട്ടു. 1 അവന്റെ കണ്ണുകൾ അഗ്നിജ്വാല; അവന്റെ തലയിൽ ധാരാളം ആഭരണങ്ങളും; 2 അവനല്ലാതെ മറ്റാർക്കും അറിയാത്ത ഒരു പേര് ആലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു; രക്തം പുരണ്ട വസ്ത്രം ധരിച്ചു; സ്വർഗ്ഗത്തിൽ അവനെ അനുഗമിച്ച സൈന്യങ്ങൾ വെള്ളക്കുതിരപ്പുറത്ത് കയറി, അവർ തന്നെ ശുദ്ധമായ വെള്ള ചണവസ്ത്രം ധരിച്ചു; 3 അവന്റെ വസ്ത്രത്തിലും തുടയിലും അവൻ ഒരു നാമം എഴുതിയിരിക്കുന്നു.

വെള്ളക്കുതിരപ്പുറത്തിരിക്കുന്നവൻ വചനമാണെന്നും അവൻ വചനമായ കർത്താവാണെന്നും വ്യക്തമായി പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു, കാരണം അവന്റെ നാമത്തെ ദൈവവചനം എന്ന് വിളിക്കുന്നു; തുടർന്ന്, അവൻ തന്റെ വസ്ത്രത്തിലും തുടയിലും രാജാക്കന്മാരുടെ രാജാവ്, പ്രഭുക്കന്മാരുടെ കർത്താവ് എന്ന ശീർഷകം എഴുതി.

ഓരോ വ്യക്തിഗത വചനത്തിന്റെയും പ്രസ്താവനയുടെയും വ്യാഖ്യാനത്തിൽ നിന്ന് ഇതെല്ലാം വചനത്തിന്റെ ആത്മീയ അർത്ഥത്തെയോ ആന്തരിക അർത്ഥത്തെയോ വിവരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാണ്. സ്വർഗ്ഗം തുറന്ന് നിൽക്കുക എന്ന പ്രയോഗം, വചനത്തിന്റെ ആന്തരിക അർത്ഥം സ്വർഗ്ഗത്തിലുള്ളവരും തത്ഫലമായി ഭൂമിയിലുള്ളവരിലെ സ്വർഗ്ഗം തുറന്നിരിക്കുന്നവരുമാണ് കാണുന്നത് എന്ന് പ്രതിനിധീകരിക്കുകയും സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 4 'വെളുത്ത നിറത്തിലുള്ള കുതിര' എന്നത് വാക്കിന്റെ ആന്തരിക അർത്ഥങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ധാരണയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുകയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

'അതിൽ ഇരിക്കുന്നവൻ' എന്നാൽ വചനം എന്ന നിലയിലുള്ള കർത്താവ് എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്, അതിനാൽ വചനം തന്നെ അർത്ഥമാക്കുന്നു, കാരണം 'അവന്റെ നാമം ദൈവവചനം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു;' അവന്റെ നന്മ നിമിത്തം അവനെ 'വിശ്വസ്തൻ' എന്നും 'നീതിയിൽ വിധിക്കുന്നവൻ' എന്നും വിളിക്കപ്പെടുന്നു; അവന്റെ സത്യം നിമിത്തം 'സത്യവും' 'നീതിയിൽ പൊരുതുന്നതും', കാരണം കർത്താവ് തന്നെയാണ് നീതി. 'അവന്റെ കണ്ണുകൾ അഗ്നിജ്വാല' എന്നത് അവന്റെ ദിവ്യസ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് ഒഴുകുന്ന ദൈവിക നന്മയിൽ നിന്ന് പ്രസരിക്കുന്ന ദൈവിക സത്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അവന്റെ തലയിലെ അനേകം ആഭരണങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിന്റെ നന്മയും യഥാർത്ഥവുമായ എല്ലാ ഗുണങ്ങളെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അവനല്ലാതെ മറ്റാർക്കും അറിയാത്ത ഒരു പേര് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അർത്ഥമാക്കുന്നത് വചനത്തിന്റെ സ്വഭാവം എന്താണെന്ന് താനല്ലാതെ ആരും കാണുന്നില്ല, അവൻ അത് ആർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുന്നുവോ ആ ഒരാൾക്കും.

രക്തത്തിൽ പൂശിയ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നത് വചനത്തോടുള്ള അക്രമത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 5 'വെള്ളക്കുതിരപ്പുറത്ത് അവനെ അനുഗമിച്ച സ്വർഗ്ഗത്തിലെ സൈന്യങ്ങൾ' എന്നത് വചനത്തിന്റെ ആന്തരിക അർത്ഥങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നവരെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.' 'ശുദ്ധമായ വെളുത്ത ചണവസ്ത്രം ധരിച്ചവർ' എന്നത് നന്മയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന സത്യം ഉള്ള അതേ ആളുകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 'അവന്റെ വസ്ത്രത്തിലും തുടയിലും' 6 എന്നെഴുതിയിരിക്കുന്ന പേര് സത്യവും നന്മയും എന്താണെന്നും അവയുടെ പ്രത്യേക ഗുണങ്ങളേയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ഈ എല്ലാ വാക്യങ്ങളിൽ നിന്നും, അവയ്ക്ക് മുമ്പും ശേഷവും വരുന്നവയിൽ നിന്നും, വചനത്തിന്റെ ആത്മീയമോ ആന്തരികമോ ആയ അർത്ഥം സഭയുടെ അവസാന സമയത്ത് തുറന്നിടുമെന്ന് പ്രവചിക്കാൻ അവ സഹായിക്കുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാണ്; ആ സമയത്ത് എന്താണ് സംഭവിക്കുകയെന്നും അവിടെ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്, വെളിപ്പാടു 19:17-21. ഈ വാക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ കാണിക്കേണ്ടതില്ല, കാരണം അവ സ്വർഗ്ഗീയ രഹസ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തിഗതമായി കാണിക്കുന്നു. കർത്താവ് വചനമാണ്, കാരണം അവൻ ദൈവിക സത്യമാണ്: 2533, 2803, 2894, 5272, 8535; 7 the Word is the divine truth: 4692, 5075, 9987; അവൻ കുതിരപ്പുറത്തിരുന്ന് ന്യായം വിധിക്കുകയും നീതിയിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു, കാരണം കർത്താവ് നീതിമാനാകുന്നു. സ്വന്തം ശക്തിയാൽ മനുഷ്യരാശിയെ രക്ഷിച്ചതിൽ നിന്നാണ് കർത്താവ് നീതിമാനെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്: 1813, 2025-2027, 9715, 9809, 10019, 10152. നീതി എന്നത് കർത്താവിന് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടതാണ്: 9715, 9979. 'അവന്റെ കണ്ണുകൾ അഗ്നിജ്വാല' എന്നത് അവന്റെ ദൈവിക സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് ഒഴുകുന്ന ദിവ്യ നന്മയിൽ നിന്ന് പ്രസരിക്കുന്ന ദിവ്യ സത്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, കാരണം 'കണ്ണുകൾ' വിശ്വാസത്തിന്റെ ധാരണയെയും സത്യത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു: 2701, 4403 -4421, 4523-4534, 6923, 9051, 10569; ഒപ്പം 'ഒരു തീജ്വാല' സ്നേഹത്തിന്റെ നന്മയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു: 934, 4906, 5215, 6314, 6832; അവന്റെ തലയിലെ ആഭരണങ്ങൾ' 8 വിശ്വാസത്തിന്റെ നന്മയും യഥാർത്ഥവുമായ എല്ലാ ഗുണങ്ങളെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു: 114, 3858, 6335, 6640, 9863, 9865, 9868, 9873, 9905 . അവനല്ലാതെ മറ്റാർക്കും അറിയാത്ത ഒരു നാമം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അർത്ഥമാക്കുന്നത് വചനത്തിന്റെ സ്വഭാവം എന്താണെന്ന് അവനല്ലാതെ ആരും കാണുന്നില്ല, അവൻ അത് വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരാൾ, കാരണം ഒരു നാമം ഒരു വസ്തുവിന്റെ സ്വഭാവത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു: 144-145, 1754, 1896, 2009, 2724, 3006, 3237, 3421, 6674, 9310. 'രക്തത്തിൽ പൂശിയ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നു' എന്നത് വചനത്തിനു നേരെയുള്ള അക്രമത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, കാരണം ഒരു വസ്ത്രം' സത്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, ഏത് നല്ല വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നു: 1073, 2576, 5248, 5319, 5954, 9212, 9216, 9952, 10536; പ്രത്യേകിച്ച് സത്യം അതിന്റെ ബാഹ്യരൂപത്തിൽ, അങ്ങനെ വചനം അതിന്റെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ: 5248, 6918, 9158, 9212 ; എന്തെന്നാൽ 'രക്തം' സത്യത്തിനെതിരായ അക്രമത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു: 374, 1005, 4735, 5476, 9127. 'വെളുത്ത കുതിരപ്പുറത്ത് അവനെ അനുഗമിച്ച സ്വർഗ്ഗത്തിലെ സൈന്യങ്ങൾ' എന്നത് വചനത്തിന്റെ ആന്തരിക അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുന്നവരെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, കാരണം 'സൈന്യങ്ങൾ' സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെയും സഭയുടെയും സത്യവും നന്മയും കൊണ്ട് സജ്ജരായവരെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു: 3448 , 7236, 7988, 8019; ഒപ്പം കുതിരയും' ധാരണയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു: 3217, 5321, 6125, 6400, 6534 , 7024, 8146, 8381; കൂടാതെ 'വെളുപ്പ്' എന്നാൽ സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ വെളിച്ചം ഉള്ളിൽ ഉള്ള സത്യമാണ്, ആന്തരിക സത്യം: 3301, 3993, 4007, 5319.

ശുദ്ധമായ വെളുത്ത ചണവസ്ത്രം ധരിക്കുന്നവർ' നല്ലതിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന സത്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, കാരണം 'ചണം' അല്ലെങ്കിൽ 'ചണവസ്ത്രം' സ്വർഗ്ഗീയ ഉറവിടത്തിൽ നിന്നുള്ള സത്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, അത് നന്മയിൽ നിന്നുള്ള സത്യമാണ്: 5319, 9469. 'അവന്റെ വസ്ത്രത്തിലും തുടയിലും ഒരു പേര് എഴുതിയിരിക്കുന്നു' എന്നത് സത്യവും നന്മയും എന്താണെന്നും അവയുടെ പ്രത്യേക ഗുണങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, കാരണം 'ഒരു വസ്ത്രം' സത്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, 'ഒരു നാമം' അതിന്റെ സ്വഭാവത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, മുകളിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ, 'തുട'. സ്നേഹത്തിന്റെ നല്ല ഗുണങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു: 3021, 4277, 4280, 9961, 10488. 'രാജാക്കന്മാരുടെ രാജാവും പ്രഭുക്കന്മാരുടെ നാഥനും' ദൈവിക സത്യത്തെയും ദൈവിക നന്മയെയും സംബന്ധിച്ച് കർത്താവാണ്; അവന്റെ സ്വർഗ്ഗീയ സത്യത്തിന്റെ നന്മയാൽ കർത്താവിനെ രാജാവ് എന്നു വിളിക്കുന്നു: 3009, 5068, 6148, കൂടാതെ അവന്റെ ദൈവിക നന്മയുടെ ഗുണത്താൽ കർത്താവ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു : 4973, 9167, 9194.

ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം വചനത്തിന്റെ സ്വഭാവം അതിന്റെ ആത്മീയമോ ആന്തരികമോ ആയ അർത്ഥത്തിൽ എന്താണെന്നും, സ്വർഗ്ഗത്തെയും സഭയെയും സംബന്ധിച്ച ചില ആത്മീയ അർത്ഥങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു വാക്കും അതിനുള്ളിലില്ലെന്നും വ്യക്തമാണ്.

Footnotes:

1. റവ ജോൺ: "[ഒറിജിനൽ ലാറ്റിൻ] വാചകം തീർച്ചയായും വായിക്കേണ്ടതാണ്, 2760; 'quod fidelis et verus, et in justitia...'" ഈ അനുമാനം വിവർത്തകൻ പിന്തുടർന്നു.

2. ഡയഡെമറ്റയെ 'കിരീടങ്ങൾ' എന്നതിലുപരി 'രത്നങ്ങൾ' എന്ന് വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിൽ, ജോൺ ചാഡ്‌വിക്കിന്റെ (അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലെക്സിക്കണിൽ നിന്ന് സ്വീഡൻബർഗിന്റെ ദൈവശാസ്ത്ര രചനകളിലെ ലാറ്റിൻ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലേക്ക്) വാദം ആകർഷിക്കുന്ന റവ. ജോൺ എലിയറ്റിനെ ഞാൻ കുറച്ച് സംശയിക്കുന്നതിനു കഴിയുന്നതായിരിക്കും. സ്വീഡൻബർഗ് കിരീടമല്ല, രത്നത്തെ മനസ്സിലാക്കിയത് ലാറ്റിൻ പദമായ ഡയഡെമ കൊണ്ടാണ്.

3. ലാറ്റിൻ ബൈസിനസ് എന്നതിന്റെ അർത്ഥം 'ബൈസ്സസ് രൂപത്തിലുള്ള വസ്ത്രം' എന്നാണ് (ലൂയിസ് ആൻഡ് ഷോർട്ട്സ് ലാറ്റിൻ നിഘണ്ടു). ബൈസ്സസ്: കോട്ടൺ (ബാക്സ്റ്റർ ആൻഡ് ജോൺസൺസ് മധ്യകാല ലാറ്റിൻ വേഡ്-ലിസ്റ്റ്); പരുത്തി, അല്ലെങ്കിൽ (ചിലർ പറയുന്നതനുസരിച്ച്) ഒരുതരം ചണവും അതിൽ നിന്ന് നിർമ്മിച്ച ലിനനും (ലൂയിസും ഷോർട്ട്സും ലാറ്റിൻ നിഘണ്ടു).

4. ലിറ്ററയെ 'അതിന്റെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ' എന്ന് വിവർത്തനം ചെയ്യാനുള്ള നിർദ്ദേശത്തിന് റവ ജോൺ എലിയറ്റിനോട്

5. ഞാൻ നന്ദിയുള്ളവനാണ്. , ലിറ്ററ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സ്വീഡൻബർഗിന്റെ ഉദ്ദേശ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഒരു ആശയകുഴപ്പത്തിൽ ആയിരുന്നു, ഇത് ക്ലാസിക്കൽ അർത്ഥമാക്കുന്നത് 'ഒരു അക്ഷരം' അല്ലെങ്കിൽ 'എഴുത്ത്' എന്നാണ്.

6. ലാറ്റിൻ ഇന്റീരിയറയുടെ (ഇന്റീരിയസിന്റെ ബഹുവചനം, ഇന്റേൺ ഉം എന്നതിന്റെ കംപ്.) അർത്ഥമാക്കുന്നത് 'ഉള്ളിൽ' അല്ലെങ്കിൽ 'ആന്തരികം' എന്നാണ് (ലൂയിസ് ആൻഡ് ഷോർട്ട്സ് ലാറ്റിൻ നിഘണ്ടു). ഇത് സൂചിപ്പിക്കാം: 'കൂടുതൽ മറച്ചത്,' 'രഹസ്യം' അല്ലെങ്കിൽ 'അജ്ഞാതം' (ലൂയിസ് ആൻഡ് ഷോർട്ട്സ് ലാറ്റിൻ നിഘണ്ടു).

7. De Equo Albo (2004) എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ജോൺ എലിയറ്റ് വരുത്തിയ ഭേദഗതികൾ പിന്തുടർന്ന് ഈ വിവർത്തനത്തിലുടനീളം ഞാൻ പരാമർശ അക്കങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.

8. ഡയഡെമറ്റയെ 'കിരീടങ്ങൾ' എന്നതിലുപരി 'രത്നങ്ങൾ' എന്ന് വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിൽ, ഞാൻ റവ. ജോൺ ചാഡ്‌വിക്കിന്റെ (അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലെക്‌സിക്കണിൽ നിന്ന് സ്വീഡൻബർഗിന്റെ ദൈവശാസ്ത്ര രചനകളിലെ ലാറ്റിൻ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലേക്ക്) വാദം ആകർഷിക്കുന്ന ജോൺ എലിയറ്റ്, സ്വീഡൻബർഗിന് ആഭരണമല്ല കിരീടം എന്ന് മനസ്സിലായത് ലാറ്റിൻ പദമായ ഡയഡെമ കൊണ്ടാണ് എന്നതിൽ സംശയമില്ല.

/ 17