Arcana Coelestia #2

By Emanuel Swedenborg

Study this Passage

  
/ 10837  
  

Arcana Coelestia (Elliott translation)       |


2. But that every single detail, even the smallest, down to the tiniest jot, means and embodies matters that are spiritual and celestial is a truth of which the Christian world is still profoundly ignorant, and for that reason it pays insufficient attention to the Old Testament. Nevertheless they are able to know this truth from the single consideration that because the Word is the Lord's and derives from Him, it cannot possibly exist if it does not contain within itself such things as belong to heaven, the Church, and faith. If this were not so it could not be called the Word of the Lord nor be said to have any life within it. For where does its life originate except in those things which belong to life, that is, in having every single detail go back to the Lord, who is life itself? Therefore anything that does not interiorly focus on Him has no life; indeed any expression in the Word that fails to embody Him within itself, or does not in its own way go back to Him, is not Divine.

Izimfihlakalo Zezulu (Ihunyushwe ngu Z.T. Zungu)     |


2. Nokho okwamanje, amazwe aMakhrestu asekungazini okuminyene malungana nokuthi konke okuseZwini, kabanzi nangokwemininingwane, imbala, kusukela kwimininingwane emincinci kakhulu kuze kufinyelele kwinhlansana encane kakhulu, kufanekisa futhi kusombulula izinto zikamoya nezezulu engaphaka thini lazo. Nangenxa yokungazi lutho ngalokhukufanekisa. iThestamente eiliDala kalishaywa mkhuba noma kalinakiwe kakhulu. Kodwa nokho bekunokwaziwa ukuthi iZwi liwuloluhlobo ngokubona njekuphela ukuthi njengoba iZwi lin-geleNkosi futhi livela kuYo, kufanele nakanjani limumathe izinto zezulu, zesonto, nezenkolo, nokuthi ukuba belin-gazimumethe lezizinto belingeke libizwe ngeZwi leNkosi, futhi bekungeke kuthiwe linempilo. Ngokuba iphumaphi impilo yalo ngaphandle kokuphuma kulezozinto ezingezempilo, okungukuthi, ngaphandle kokuba konke okukulo kabanzi nangokwemininingwane kuphathelane neNkosi, ewuqobo lweMpilo; okuyinto eyenza ukuba konke okungaphathelene naYo engaphakathini lakho kungabi nampilo; ngakhoke kungashiwo kugcwale umlomo ukuthi nomayini eshiwo eZwini engasombululi iNkosi engaphakathini layo, okungukuthi , okungaphathelene ngandlelathile neNkosi, kakuyona eyoBunkulunkulu.

  
/ 10837  
  

Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.